Έργα που επιβλέπει η ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

• Έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν περίπου 80.000 μ.μ. δικτύου αποχέτευσης και έχουν αντικατασταθεί περίπου 100.000 μ.μ δικτύων ύδρευσης στην πόλη Μυτιλήνης.

• Το έργο "Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων πόλης Μυτιλήνης" χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής. Η Μονάδα εξυπηρετεί την πόλη της Μυτιλήνης και τα Δημοτικά Διαμερίσματα που βρίσκονται βόρεια της πόλης ήτοι ισοδύναμο πληθυσμό περίπου 35.000 κάτοικοι.

• Λειτουργεί Εργαστήριο Νερού με εργαστηριακό εξοπλισμό για τις ανάγκες ελέγχου του πόσιμου νερού και των λυμάτων που επεξεργάζεται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

• Η ΔΕΥΑΛ πρόκειται να εκτελέσει υπόλοιπα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης σε τμήματα της πόλης προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη της περιοχής.

 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ Η ΔΕΥΑΜ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

Η ΔΕΥΑΜ επιβλέπει έργα ύδρευσης –αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Μυτιλήνης (Πάμφιλα, Μόρια και Λουτρά) με Φορέα Υλοποίησης το Δήμο Μυτιλήνης.

Στον άμεσο σχεδιασμό της ΔΕΥΑΜ είναι η εκπόνηση μελέτης για την αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης του εξωτερικού υδραγωγείου που τροφοδοτεί με νερό την πόλη και έχει ξεπεράσει το χρόνο ζωής του.

Επιστροφή στην κορυφή

 

Απολογισμός έργων - μελετών της ΔΕΥΑΜ, για το έτος 2008

Τα έργα, οι μελέτες και οι εργασίες που εκτελέστηκαν από τη ΔΕΥΑΜ για το έτος 2008 είναι τα παρακάτω:

1. Καθαρισμός αντλιοστασίων και δικτύων αποχέτευσης πόλης Μυτιλήνης

Υπογραφή σύμβασης: 20-12-2007

Προϋπολογισμός εργασίας: 50.948,15 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.

Η εργασία αφορά τον καθαρισμό έξι (6) αντλιοστασίων ακαθάρτων και 2 χλμ. κεντρικών αποχετευτικών συλλεκτήριων αγωγών αποχέτευσης λυμάτων.

2. Αναγνωριστική μελέτη εξωτερικού υδραγωγείου πόλης Μυτιλήνης

Προϋπολογισμός : 12.336,90 € με Φ.Π.Α.

Ανάδοχος: Αλέξανδρος Μαχαίρας

Η μελέτη αφορά τη σύνταξη έκθεσης ελέγχου (αναγνωριστική μελέτη) του υφιστάμενου υδραγωγείου της πόλης Μυτιλήνης θα ελεγχθεί το τμήμα αμέσως κατάντη του κεντρικού αντλιοστασίου στα Ύδατα και μέχρι τη δεξαμενή της Αγίας Κυριακής.

Θα διατυπωθούν προτάσεις για τις απαιτούμενες διαρρυθμίσεις και συμπληρωματικά έργα, προκειμένου το υδραγωγείο να μπορεί τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ύδρευσης του Δήμου Μυτιλήνης.

3. Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού χαμηλής ζώνης στις οδούς Καρα βαγγέλη και Λεσβώνακτος

Προϋπολογισμός εργασίας: 104.344,27 € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος: Σοφοκλής Τζωάννος

Με το έργο κατασκευάσθηκε ο τροφοδοτικός αγωγός ύδρευσης της χαμηλής ζώνης, συνολικού μήκους 590,00 μ.μ. στις οδούς Καραβαγγέλη και Λεσβώνακτος .

4. Απολογιστικές εργασίες: Επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης- Αντλιοστασίων ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Το έργο, προϋπολογισμού 200.000 € με Φ.Π.Α., εκτελέσθηκε με αυτεπιστασία και απολογιστικό τρόπο.

Για την εκτέλεση του έργου προσλήφθηκε εργατοτεχνικό προσωπικό και μισθώθηκαν μηχανήματα και έγινε η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

Με το έργο προβλεπόταν η επισκευή- βελτίωση προβληματικών τμημάτων των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και των αντλιοστασίων.

5. Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στο Κουμκό.

Ανατέθηκε η κατασκευή του έργου ‘’Κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στο Κουμκό’’

Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α. 326.269€

Ανάδοχος : ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε.

Με το έργο θα κατασκευασθούν περίπου 1000 μ.μ . ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή ΚΟΥΜΚΟ του Δήμου Μυτιλήνης.

6. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος οδού Γ. Βοστάνη

Υπογραφή σύμβασης 11-4-2008

Ποσό Σύμβασης με Φ.Π.Α. 11.591,28€

Επιστροφή στην κορυφή

 

Η ΔΕΥΑΜ εκτελεί εργασίες, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με το Δήμο Μυτιλήνης στα Δημοτικά Διαμερίσματα και με το Σύνδεσμο Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμων Λουτρόπολης Θερμής και Μυτιλήνης.

• Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στο Δ.Δ. Μόριας Δήμου Μυτιλήνης

Ποσό Σύμβασης: 2.927.949,88€

Ανάδοχος: ΑΛΤΕΚ Α.Ε

• Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στο Δ.Δ. Παμφίλων

Ποσό σύμβασης: 2.566.000,00€

Ανάδοχος: ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε

• Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στο Δ.Δ. Λουτρών

Ποσό Σύμβασης: 2.832.049,12€

Ανάδοχος: ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.

• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δ.Δ. Λουτρών

Ποσό Σύμβασης: 1.898.440,40€

Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

• Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλεως Μυτιλήνης

Ποσό Σύμβασης: 198.559,84€

Ανάδοχος: ΜΙΝΑΡΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

• Αντικατάσταση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης και Αποκομιδής Απορριμμάτων δήμων Λουτρόπολης Θερμής και Μυτιλήνης και κατασκευή Δεξαμενής

Ποσό Σύμβασης: 912.000,00€

Ανάδοχος: ΜΙΝΑΡΒΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

• Επίβλεψη αναγνωριστικής μελέτης εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης και Αποκομιδής Απορριμμάτων δήμων Λουτρόπολης Θερμής και Μυτιλήνης και κατασκευή Δεξαμενής

Ποσό Σύμβασης: 12.000,00€

Ανάδοχος: ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΧΑΙΡΑ

• Διαχείριση υγρών αστικών αποβλήτων υδροδότησης & έργα ομβρίων υδάτων στη Νότια περιοχή του Δήμου Μυτιλήνης

Ανάδοχος : ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός : 999.244,69€

• Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη Σκάλα Λουτρών

Προϋπολογισμός εργασιών: 1.610.000,00€

Επιστροφή στην κορυφή