Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

 

Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΛ του έτους 2014, έχει υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κο Μιχάλη Μαραμπούτη, τον Διευθυντή Υπηρεσιών, καα Δέσποινα Μπώκου, και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κο Δημήτριο Ακριώτη.

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ΔΕΥΑΛ για το έτος 2014

Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ΔΕΥΑΛ για το έτος 2014

Ισολογισμός ΔΕΥΑΛ 2014