ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2009 - 27η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009) / (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2008 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2008
  Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία  
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                  
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 263.118,73 220.487,78 42.630,95 263.118,73 220.487,78 42.630,95 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
              Ι.Κεφάλαιο    
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             1.Καταβλημένο 1.008.569,33 1.008.569,33
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις                  
1.Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 710.133,63   710.133,63 710.133,63   710.133,63 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων    
              3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 42.137.814,78 41.882.133,78
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις                  
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 1.992.701,35  ------ 1.992.701,35  1.992.701,35     ------ 1.992.701,35 ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια    
2.Πηγές - Γεωτρήσεις και συναφή 331.543,60  ------ 331.543,60  331.543,60   ------ 331.543,60  3.Ειδικά αποθεματικά 7.434.774,58 7.026.620,63
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα 2.917.721,74   ------ 2.917.721,74  2.917.721,74  ------ 2.917.721,74 4.Έκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 361.787,83 231.506,75 130.281,08  321.548,60 202.951,26  118.597,34   7.434.774,58 7.026.620,63
4α.Δίκτυα ύδρευσης - Αποχέτευσης 32.622.236,98    32.622.236,98  36.944.015,40    36.944.015,40      
4β.Δεξαμενές ύδρευσης 1.697.287,74    1.697.287,74   1.697.287,74      1.697.287,74      
4γ.Εγκατ.Βιολογικού  & Αντλ.Ακαθάρτων 7.726.982,05    7.726.982,05  3.402.128,31    3.402.128,31 V.Αποτελέσματα εις νέο    
5.Μεταφορικά μέσα 311.456,28  219.992,3  91.463,98   311.456,28 210.967,43 100.488,85 Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις Νέο -464.837,87 -277.333,88
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 309.829,33 253.478,21  56.351,12   297.673,78  231.245,87 66.427,91 Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων -1.966.033,74 -1.688.699,86
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 733.569,55   733.569,55  540.574,35    540.574,35   -2.430.871,61 -1.966.033,74
  49.005.116,45 704.977,26 48.300.139,19  48.756.651,15 645.164,56 48.111.486,59 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV) 48.150.287,08 47.951.290,00
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις                  
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     21.378,13     21.354,43 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
              Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
              3.Δάνεια Ταμείου Παραταθηκών και Δανείων 2.779.832,30 3.046.001,09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     49.031.650,95     48.842.974,65 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 286.570,53 265.343,62
                3.066.402,83 3.311.344,71
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Ι.Αποθέματα             1.Προμηθευτές 627.424,21 508.844,45
4.Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά     119.564,76     105.364,68 3.Tράπεζες 0,00  0,00 
              4.Προκαταβολές Πελατών 37.670,53 29.937,04
ΙΙ.Απαιτήσεις             5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη 158.548,85 163.767,89
1.Πελάτες   2.762.142,89     2.473.542,56   6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 139.631,86 132.643,75
Μείον:Προβλέψεις   ------ 2.762.142,89   ------ 2.473.542,56 11.Πιστωτές διάφοροι 177.346,24 179.266,56
11.Χρεώστες διάφοροι     9.873,80     5.023,80   1.140.621,69 1.014.459,69
12.Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων                  
      2.772.016,69     2.478.566,36 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.207.024,52 4.325.804,40
ΙΙΙ.Χρεόγραφα                  
1.Μετοχές     64.856,93     64.856,93 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    
              1.Έσοδα επομενων χρήσεων 0,00 0,00
ΙV.Διαθέσιμα             2.Έξοδα χρήσεως πληρωτέα    
1.Ταμείο     3.607,30     8.990,32   0,00 0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     322.984,02     733.710,51      
      326.591,32     742.700,83      
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔVI)     3.283.029,70     3.391.488,80      
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                  
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα      0,00     0,00      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)     52.357.311,60     52.277.094,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 52.357.311,60 52.277.094,40
                   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ             ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ    
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     0,00     0,00 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00 1,00