ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2011 - 29η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2011) / (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2010 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2010
  Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία  
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                  
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
263.118,73 
220.487,78 
42.630,95 
263.118,73 220.487,78 42.630,95 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
              Ι.Κεφάλαιο    
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             1.Καταβλημένο 1.008.569,33 1.008.569,33
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις                  
1.Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης 710.133,63   710.133,63 710.133,63   710.133,63 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων    
              3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 42.289.816,95 42.289.816,95
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις                  
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 1.992.701,35   ------ 1.992.701,35  1.992.701,35  ------ 1.992.701,35  ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια    
2.Πηγές - Γεωτρήσεις και συναφή 331.543,60   ------ 331.543,60  331.543,60  ------ 331.543,60  3.Ειδικά αποθεματικά 9.109.422,31 8.277.442,87
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα 2.917.721,74   ------ 2.917.721,74  2.917.721,74   ------ 2.917.721,74  4.Εκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
418.558,27 
276.748,58 
141.809,69 
406.631,56 253.669,45 152.962,11   9.109.422,31 8.277.442,87
4α.Δίκτυα ύδρευσης - Αποχέτευσης 32.622.236,98    32.622.236,98 32.622.236,98    32.622.236,98       
4β.Δεξαμενές ύδρευσης 1.697.287,74    1.697.287,74  1.697.287,74    1.697.287,74        
4γ.Εγκατ.Βιολογικού  & Αντλ.Ακαθάρτων 7.726.982,05  1.584,41  7.725.397,64  7.726.982,05  804,41  7.726.177,64  V.Αποτελέσματα εις νέο    
5.Μεταφορικά μέσα 329.074,96 232.479,10  96.595,86  329.074,96  229.017,17  100.057,79  Κέρδη χρήσεως 28.109,40   
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 316.663,65  264.974,15  51.689,50  311.673,02 260.443,11 51.229,91 Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις Νέο 0,00 -249.722,92
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 812.915,08    812.915,08  779.225,63   779.225,63 Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων -2.680.594,53  -2.430.871,61
  49.165.685,42  775.786,24  48.389.899,18  49.115.078,63 743.934,14 48.371.144,49   -2.652.485,13  -2.680.594,53
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις             Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV) 49.755.323,46  48.895.234,62
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     21.378,13     21.378,13      
              Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
              Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)     49.121.410,94      49.102.656,25 3.Δάνεια Ταμείου Παραταθηκών και Δανείων 2.199.456,32  2.779.832,30
              8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 304.279,20  301.831,19
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               2.503.735,52  3.081.663,49
Ι.Αποθέματα             ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
4.Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά     129.185,35      131.939,97 1.Προμηθευτές 591.207,10  641.686,19
              3.Tράπεζες 0,00  0,00 
ΙΙ.Απαιτήσεις             4.Προκαταβολές Πελατών 31.561,77  45.961,45
1.Πελάτες   3.814.252,95  0,00   3.344.933,17   5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη 102.580,94  136.210,45
Μείον:Προβλέψεις   ------ 3.814.252,95    ------ 3.344.933,17 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 72.569,85  80.170,84
11.Χρεώστες διάφοροι   2.000,00  2.000,00    44.078,47 44.078,47 11.Πιστωτές διάφοροι 452.847,01  180.000,25
12.Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων               1.250.766,67  1.084.029,18
      3.816.252,95      3.389.011,64      
ΙΙΙ.Χρεόγραφα             Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.754.502,19  4.165.692,67
1.Μετοχές     64.856,93     64.856,93      
              Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    
ΙV.Διαθέσιμα             1.Εσοδα επομενων χρήσεων 0,00 0,00
1.Ταμείο     11.795,12      13.499,23 2.Έξοδα χρήσεως πληρωτέα    
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     323.693,41      316.332,32   0,00 0,00
      335.488,53      329.831,55      
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔVI)     4.345.783,76      3.915.640,09      
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                  
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα      0,00     0,00      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)     53.509.825,65      53.060.927,29 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
53.509.825,65 
53.060.927,29 
                   
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ             ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ    
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     0,00     0,00 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00 0,00