ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 31η εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2013) / (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012
  Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ/στη αξία  
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                  
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
263.118,73 
220.487,78 
42.630,95 
263.118,73 
220.487,78 
42.630,95 
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
              Ι.Κεφάλαιο    
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             1.Καταβλημένο 1.008.569,33 1.008.569,33
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις                  
1.Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης
731.433,63
 
731.433,63
718.683,63    718.683,63  ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων    
             
2.Διαφορές από αναπρ/γη αξιας περιουσ.στοιχ.
481.592,57 
481.592,57 
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις             3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
40.771.453,96 
42.289.816,95
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
2.474.293,92 
0,00 
2.474.293,92 
2.474.293,92 
 ------
2.474.293,92 
     
2.Πηγές - Γεωτρήσεις και συναφή 331.543,60 
4.348,65 
327.194,95 
331.543,60   ------ 331.543,60  ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια    
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα 2.917.721,74 
114.142,12 
2.803.579,62 
2.917.721,74   ------ 2.917.721,74  3.Ειδικά αποθεματικά
9.743.768,73 
9.708.380,17 
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
471.447,72 
334.102,05 
137.345,67 
452.797,18 
311.017,46 
141.779,72 
4.Εκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00
4α.Δίκτυα ύδρευσης - Αποχέτευσης
33.386.018,17 
1.216.498,94 
32.169.519,23 
32.622.236,98    32.622.236,98  
9.743.768,73 
9.708.380,17 
4β.Δεξαμενές ύδρευσης
1.697.287,74 
67.891,51 
1.629.396,23 
1.697.287,74    1.697.287,74       
4γ.Εγκατ.Βιολογικού  & Αντλ.Ακαθάρτων
7.726.982,05 
311.190,68 
7.415.791,37 
7.726.982,05 
1.974,41 
7.725.007,64 
     
5.Μεταφορικά μέσα
342.151,36 
239.341,47 
102.809,89 
330.627,03 
232.904,63 
97.722,40 
V.Αποτελέσματα εις νέο    
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
336.752,41 
285.961,24 
50.791,17 
318.306,21 
269.906,55 
48.399,66 
Κέρδη χρήσεως
378.277,79 
0,00
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
452.404,05 
 
452.404,05 
1.178.011,08 
 
1.178.011,08 
Ζημιές Χρήσεως 
0,00 
-49.999,20 
 
50.136.602,76
2.573.476,66 
  47.563.126,10
50.049.807,53 
815.803,05 
49.234.004,48 
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων
-2.702.484,33 
-2.652.485,13 
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις              
-2.324.206,54 
-2.702.484,33 
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις     21.378,13     21.378,13 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV)
49.681.178,05 
50.785.874,69 
                   
              Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)    
  48.315.937,86
   
49.974.066,24 
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
              3.Δάνεια Ταμείου Παραταθηκών και Δανείων
1.883.341,39 
1.883.341,39 
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
305.005,76 
301.848,70 
Ι.Αποθέματα              
2.188.347,15 
2.185.190,09 
4.Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά    
145.237,08 
   
138.018,45 
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
              1.Προμηθευτές
821.262,23 
672.894,36 
ΙΙ.Απαιτήσεις             3.Tράπεζες 0,00  0,00 
1.Πελάτες  
4.161.192,78
0,00  
4.180.894,41 
0,00 4.Προκαταβολές Πελατών
45.145,99 
40.300,35 
Μείον:Προβλέψεις   ------
4.161.192,78
  ------
4.180.894,41 
5.Υποχρεώσεις απο φόρους και τέλη
17.682,31 
40.051,15 
11.Χρεώστες διάφοροι  
52.016,36 
52.016,36 
 
13.154,16 
13.154,16 
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
56.386,50 
68.833,72 
12.Λογαριασμοί προκαταβολών και πιστώσεων             11.Πιστωτές διάφοροι
785.528,73 
661.820,48 
     
4.213.209,14 
   
4.194.048,57 
 
1.726.005,76 
1.483.900,06 
ΙΙΙ.Χρεόγραφα                  
1.Μετοχές     64.856,93     64.856,93 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
3.914.352,91 
3.669.090,15 
                   
ΙV.Διαθέσιμα             Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    
1.Ταμείο    
14.553,78 
   
2.159,70 
1.Εσοδα επομενων χρήσεων 0,00 0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας    
799.105,22 
   
271.128,31 
2.Έξοδα χρήσεως πληρωτέα
0,00
231.944,31 
     
813.659,00 
   
273.288,01 
 
0,00
231.944,31 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔVI)    
5.236.962,15 
   
4.670.211,96 
     
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                  
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα      0,00     0,00      
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)    
53.595.530,96 
   
54.686.909,15 
     
              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
  53.595.530,96
54.686.909,15 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ                  
1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     0,00     0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ    
              1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 0,00 0,00