Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Σύστημα Αποχέτευσης

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Βασικές έννοιες

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Υπόχρεα για σύνδεση ακινήτα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Αριθμός παροχών αποχέτευσης

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Αποχετευόμενα υγρά

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Έλεγχος εγκαταστάσεων

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

Χορήγηση αδειών για σύνδεση

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Δαπάνες και τέλη

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Κυρώσεις

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Επιστροφή στην κορυφή