Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ , για Παραγωγικές Μονάδες Επιχειρήσεων

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Βασικοί ορισμοί

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Χορήγηση άδειας αποχετεύσεως

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Υπέρβαση ορίων

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Φρεάτια ελέγχων

 

Επιστροφή στην κορυφή