Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός περιλαμβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισμού) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετημένα υδατορεύματα η ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από:

• βιομηχανίες,

• βιοτεχνίες,

• νοσοκομεία,

• εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίμων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ),

• συνεργεία,

• πλυντήρια (κάθε κατηγορίας),

• εστιατόρια-ταβέρνες

• μονάδες εκταφής πάσης φύσεως έμβιων όντων

• στάβλους,

• σφαγεία,

• πρατήρια υγρών καυσίμων,

• εγκαταστάσεις εμπορίας-διακίνησης χημικών

και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εμπορικών καταστημάτων. Διευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νομίμως ή παρανόμως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό κανονισμό.

Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να πραγματοποιούνται και σε τμήμα μόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά μόνον.

Επιστροφή στην κορυφή

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6