Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. “Επεξεργασία λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων" καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την εξάλειψη ή τη μείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσμενών συνθηκών.

2.2. “Βιολογικώς απαιτούμενο Οξυγόνο” ή Β.Α.Ο (BOD) καλείται η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως μικροοργανισμών καταναλισκόμενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ημερών και σε θερμοκρασία 20οC εκπεφρασμένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.3. “Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο” ή Χ.Α.Ο (COD) καλείται η ποσότητα του υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόμενου οξυγόνου κατά την δι’επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού μέσου, χημική (άνευ μεσολαβήσεως μικροοργανισμών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχομένων αναγωγικών ουσιών.

2.4. “Χρώμα υγρού” καλείται η εμφάνιση του υγρού μετά την εξ’αυτού αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.5. “Λίπη και Έλαια” καλούνται οι ουσίες οι δυνάμενες να εξαχθούν εκ δειγμάτων δια πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριμένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.6. “mg/l” είναι τα χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και ισούνται με μέρη ανά εκατομμύριο.

2.7. “pH” διαλύματος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το μέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασμένης δια της κλίμακας ph από 0 έως 14 . Μέσο της κλίμακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυμα ενώ τιμές άνω του 7,0 δηλώνουν το μέγεθος αλκαλικότητας και τιμές κάτω του 7,0 το μέγεθος της οξύτητας.

2.8. “Φαινολικές ενώσεις” στο σύνολό τους καλούμενες “φαινόλες” , καλούνται τα υδροξυλισμένα παράγωγα του βενζολίου δυνάμενα να προσδιοριστούν με τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.9. “Πρότυπος Μέθοδος” καλείται η διαδικασία η περιγραφόμενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυμάτων”, του Οργανισμού Δημοσίας Υγείας των Η.Π.Α

2.10. “Στερεά εν αιωρήσει” καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόμενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού.

Επιστροφή στην κορυφή

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Πίσω σε:

Άρθρο 1