Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσημο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευμένων βιομηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενημερώνεται καθημερινώς και υπογράφεται υπό αρμόδιου Χημικού Μηχανικού .

4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α. για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει μεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων.

• Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκπομπής.

• Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α. που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.

4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξομάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να γίνεται σε καθορισμένες ώρες της ημέρας.

Επιστροφή στην κορυφή

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Πίσω σε:

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3