Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.

5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίμου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισμός τριών συνεχόμενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συμβολαίου σύνδεσης.

5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεπομένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την ΔΕΥΑ και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους.

5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικώς στο άρθρο 17.4 του Κανονισμού Αποχέτευσης.

Επιστροφή στην κορυφή

Άρθρο 6

Πίσω σε:

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4