Κανονισμός Ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1.Άρθρο 1º :

Αντικείμενο του Κανονισμού

 

2.Άρθρο 2º :

i) Γενικοί όροι

ii) Βασικές έννοιες

 

B. ΚΕΦΑΛΑΙΟ B'

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

3.Άρθρο 3ο :

Αγωγοί

 

4.Άρθρο 4ο :

Παροχές

 

5.Άρθρο 5ο :

Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της παροχής

 

6.Άρθρο 6ο :

Υδρομετρητές

 

7.Άρθρο 7ο :

Χώρος υδρομετρητών

 

8.Άρθρο 8ο :

Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης

 

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

9.Άρθρο 9ο :

Διαδικασία και όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

 

10.Άρθρο 10ο :

Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

 

11.Άρθρο 11ο :

Σύνδεση ακινήτων εντός εγκεκριμένου σχεδίου

 

12.Άρθρο 12ο :

Σύνδεση ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου

 

13.Άρθρο 13ο :

Σύνδεση ακινήτων του Δημοσίου και Κοινωφελών Οργανισμών

 

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

14.Άρθρο 14ο :

Δαπάνη και τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

 

15.Άρθρο 15ο :

Δαπάνη μεταφοράς, μετατροπής, μετατόπισης της παροχής και επέκτασης αγωγού

 

16.Άρθρο 16ο :

Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή

 

17.Άρθρο 17ο :

Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής

 

18.Άρθρο 18ο :

Διακοπή – Αφαίρεση παροχών

19.Άρθρο 19ο :

Αιτήσεις μειώσεων λογαριασμών – Ενστάσεις

 

20.Άρθρο 20ο :

Ιδιοκτήτης

 

Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

21.Άρθρο 21ο :

Γενικά

 

22.Άρθρο 22ο :

Παράνομες υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

 

23.Άρθρο 23ο :

Υγιεινολογικές διατάξεις

 

24.Άρθρο 24ο :

Τελικές Διατάξεις

 

Επιστροφή στην κορυφή