Τιμολόγιο κοινών χρεώσεων Δ.Ε. Μυτιλήνης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙA ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Οι τιμές που ακολουθούν αφορούν στο σύνολο του Δήμου Μυτιλήνης.

Σημειώνεται ότι οι τιμές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

 

Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η

Σε περίπτωση αγοράς νερού και μεταφοράς του με ίδιο μέσο του καταναλωτή και όχι με το βυτίο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ ορίζεται σε 3,00 € /κμ

Συνδέσεις καταναλωτών στο εξωτερικό δίκτυο ή εκτός σχεδίου ισχύει προσαυξημένο ειδικό τιμολόγιο νερού 10% επιπλέον, από 20% που ίσχυε. Για τους καταναλωτές που είναι εκτός Μυτιλήνης και υδρεύονται από δίκτυο δημοτικού διαμερίσματος οι χρεώσεις τους θα γίνονται ανάλογα με το τιμολόγιο που ισχύει σε κάθε Δημ. Κοινότητα της Δημ. ενότητας Μυτιλήνης προσαυξημένο κατά 10% από 20% που ίσχυε.

Έλεγχος υδρομέτρων * 8,40/έτος

* Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ½’’ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ. (ισχύει για όλη την Λέσβο)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΩ ΤΗΣ ½’’ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ.

 

Παράβολο ελέγχου υδρομετρητή 20,00€ **

Επανασύνδεση ή επανατοποθέτηση υδρομέτρου απλή 18,53€

Επανασύνδεση υδρομέτρου λόγω χρέους 17,24€

Επανατοποθέτηση λόγω χρέους 25,86€

Πρόστιμο λόγω παραβίασης υδρομέτρου 86.18€

 

** Θα τοποθετείται υδρομετρητής σε σειρά για ένα μήνα και θα ενημερώνεται ο καταναλωτής για την ένδειξη πριν και μετά την αφαίρεση.

 

Σε περίπτωση αυθαίρετης σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης από ιδιώτες (κλοπή νερού) σε εξωτερικά η εσωτερικά δίκτυα θα αφαιρείται ο εξοπλισμός των υδρομέτρων κλπ.,θα διακόπτεται η παροχή υδροδότησης ή αποχέτευσης και θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα βεβαιώνεται κατευθείαν ύψους 300,00€ (τριακόσια ευρω).

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε ένσταση εντος 15 ημερών από την ημερομηνία της βεβαίωσης του προστίμου.

Σε περίπτωση που επανατοποθετηθεί το υδρόμετρο λόγω αφαίρεσης από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται μόνο με επανατοποθέτηση λόγω χρέους ή απλή, ανάλογα με την αιτία αφαίρεσης και το πρόστιμο επανασύνδεσης θα επιβάλλεται από την επόμενη ημέρα της διακοπής, και όχι την ίδια ημέρα που γίνεται η διακοπή, εφόσον προσέλθει ο καταναλωτής και καταβάλει τις οφειλές του, ή τις διακανονίσει.

Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από διαπίστωση της υπηρεσίας για αυθαίρετη επανασύνδεση, θα απαιτείται από τον καταναλωτή επανασύνδεση απλή μονό εφόσον το υδρόμετρο είχε διακοπεί με δήλωση.

Σε περίπτωση διακοπής υδρομέτρου μετά από δήλωση του χρήστη η λόγου χρέους, εξακολουθεί αυτό να επιβαρύνεται με την αξία του παγίου για όσο διάστημα είναι συνδεδεμένο με την παροχή (ΑΔΣ 50/1992).

Ακίνητα που μεταβιβάζεται η ιδιοκτησία ή εκχωρουνται ,οι οφειλες τους από λογαριασμούς ύδρευσης αποχέτευσης ή υπηρεσιες που υπήρχαν, βαρύνουν τον νέο ιδιοκτητη ή χρήστη του ακινήτου.

Οι νέοι ιδιοκτητες ή χρήστες πρέπει να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες της Δευαλ για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των ακινήτων.

Εφόσον υπάρχουν οφειλές λογαριασμών νερού για πάνω από 2 χρόνια, το υδρόμετρο αφαιρείται και σε περίπτωση επανατοποθέτησης του επιβαρύνεται με 120,97€ από 136,50€, συν τις όποιες καθυστερούμενες οφειλές.

Από την παραπάνω παράγραφο εξαιρούνται της επιβάρυνσης οι οφειλές που αφορούν μονό χρεώσεις παγίων, οι οποίες θα επιβαρύνονται με την απλή επανασύνδεση /επανατοποθέτηση και χωρίς την επιβάρυνση τόκων αν πρόκειται μόνο για οφειλές παγίου.

Η προσαύξηση των λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης και λοιπών διακανονισμένων οφειλών λόγω μη έγκαιρης πληρωμής, θα ξεκινά την 1η του επόμενου μήνα από την λήξη των. Τα ποσοστά που ισχύουν για τις προσαυξήσεις αναμορφώνονται σε 1,00% ανά μήνα και μέχρι 99% της οφειλής.

 

Αλλαγή υδρομέτρου 1/2’ κατ'επιθυμία του καταναλωτή από τεχνίτη της Δευα Λέσβου. Mεγαλύτερης διατομής υδρόμετρα, θα κοστολογούνται ανάλογα με την τιμή κτήσης τους, και επί πλέον τις εργασίες τοποθέτησης.

 

1) 40,00€ περιλαμβάνει τοποθέτηση

Ι. Νέα υδροληψία

α) δικαιώματα ΔΕΥΑΛ /οριζ. ιδιοκτ.: 180,00€

β) Εργατικά-υλικά/ οριζ. ιδιοκτ.: ****€

****επιμέτρηση κ κοστολόγηση χωριστά

Σύνολο (α+β): 180,00 €

Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται μια φορά για κάθε διηρημένη οριζόντια η κάθετη ιδιοκτησία στο σύνολο τους.

 

ΙΙ. Μεταφορά υδρομέτρων

α) ωριαία απασχόληση τεχνίτη 15,00 €

β) ωριαία απασχόληση βοηθ. τεχνίτη 13,00 €

Βυτίο νερού 58,62 €

Μεταφορά/χλμ (εκτός πόλης Μυτιλήνης) 2,50 €

Εργασία τσάπας JCB/ώρα (ελάχιστη χρέωση 4 ώρες) 26,72 €

Φορτηγό 3 τον/ώρα (ελάχιστη χρέωση 4 ώρες) 13,00 €

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εντός Δ.Ε Μυτιλήνης (ελάχιστη χρέωση 3 ώρες) 52,59 €

Ωριαία αποζ/ση αποφρακτικού εκτός Διευρυμένου Δήμου (ελάχιστη χρέωση 5 ώρες) 68,97 €

Εγγύηση υδρομέτρου 80,00 €

Εγγύηση υδρομέτρου Επιχειρήσεων ( πλήν ελευθέρων επαγγελματιών) 150,00 €

Επιχειρησεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 300,00 €

Εγγύηση καλής κατάστασης υδρομ. 80,00 €

Αποκατάσταση ασφαλτου/τσιμέντου/τμ 80,00 €

Η αυτοψία κατόπιν αίτησης του καταναλωτή θα χρεώνεται με 20,00€ και θα αφαιρείται από το τελικό κοστολόγιο που θα προκύπτει. Ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με το ανωτέρω ποσό μόνο για την άσκοπη μετακίνηση του τεχνίτη και δεν θα επιστρέφεται ακόμα και αν είναι τεχνικώς αδύνατη η εκτέλεση της εργασίας.

 

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η

Δικαιώματα σύνδ.υπονόμων /οριζ.ιδιοκτ 180,00 €

Εργατικά υλικά το τρέχον μέτρο 90,00 €

Ιδιωτικό φρεάτιο 160,00 €

 

Συνδέσεις – εργασίες ύδρευσης - αποχέτευσης, σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο εκτελούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και η αξία του έργου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους αιτούντες .

Το ειδικό τιμολόγιο (Νο 8) της υπηρεσίας παραμένει 65€ ανά τρίμηνο.

Η Υπηρεσία θα εκτελεί διακοπές υδροδοτήσεων εφόσον η οφειλή ξεπερνά τα 70,00 €/τρίμηνο ή μετά από συνεχόμενες οφειλές δύο τριμήνων.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώνουν την επιχείρηση για την μίσθωση των ακίνητων τους και να προβαίνουν σε σταδιακό έλεγχο οφειλών των ενοικιαστών διότι τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο. Ειδικά για τους ενοικιαστές η υπηρεσία θα προχωρά σε διακοπές μετά την λήξη ενός τριμήνου ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, και θα ενημερώνει τον ιδιοκτήτη προς εξασφάλιση του. Η επανασύνδεση θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Για έναρξη διακανονισμού οφειλής από τον ενοικιαστή θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη προκειμένου να λαμβάνει γνώση και την ανάλογη ευθύνη αποπληρωμής.

Η υποδοχή βοθρολυμμάτων από τον σταθμό της ΜΕΛ από τους ιδιώτες και λοιπές υπηρεσίες, χρεώνεται από 30,00€/βυτίο σε 25,00€/βυτίο.

Για τον Ελληνικό Στρατό εξακολουθεί να ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο των 20€/βυτίο

.

Σε όλα τα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 9% και 16%(η όπως θα ορίσει η πολιτεία) κατά περίπτωση, εκτός του τιμολογίου εγγυήσεων ,καθώς και των τόκων υπερημερίας στους οποίους προστίθεται χαρτόσημο 3,6% .

Ρυθμίσεις- Διακανονισμοί που θα γίνονται ακολουθούν τις οδηγίες του Ν.4304/14 και τις αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης, με την διαφορά ότι δεν ισχύει η άτοκη καταβολή παλαιών οφειλών ,με όριο τις 15 δόσεις και σε περίπτωση μη τήρησης των διακανονισμένων μηνιαίων δόσεων, αφενός η οφειλή δεν ξαναδιακανονιζεται με την προηγούμενη ρύθμιση και αφετέρου οι οφειλές αυτές τοκίζονται εκ νέου με το ισχύον επιτόκιο.

Διακανονισμοι έντοκοι προς διευκόλυνση της ταμειακής ρευστότητας γίνονται ως εξης:

Ποσά έως 200,00€ -- έως 5 δόσεις,

Ποσά έως 600,00€ -- έως 8 δοσεις,

Ποσά εως 800,00€ -- έως 10 δόσεις

Ποσά εως 1500,00€ -- έως 12 δόσεις και μεγαλύτερα των 1500,00€ -- έως 15 δόσεις.

Η καταβολή του ποσού της μηνιαίας δόσης δεν μεταβάλλεται αλλά πρέπει να εξυπηρετείται ως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Αιτήσεις μείωσης λόγω διαρροής εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ΑΔΣ 27/03 κ ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταθέσει μόνο μία Αίτηση – Ενσταση επι του αποτελέσματος. . Αιτήσεις για μείωση σε παροχή ύδρευσης (απομακρυσμένο υδρόμετρο από κατοικία) που έχει τοποθετηθεί τη σύμφωνη γνώμη κ με ευθύνη ελεγχου του καταναλωτή, δεν θα γίνονται δεκτές.

Αποδειγμένες Διαρροές που υπερβαίνουν το 100% των αντιστοίχων 3 τριμήνων προηγουμένων ετών, θα μειώνονται με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, εφόσον απαιτείται, στον μέσο όρο των αντιστοίχων τριμήνων με επιβάρυνση 30% πλέον σε κυβικάχρέωσης.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Ισχύουν ειδικά τιμολόγια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα και με την δυνατότητα που μας δίνει ο Ν. 4071/12, άρθρο 10 παραγρ.12. (Για όλο τον Δήμο)

1. Πολυτέκνων

2. Τριτέκνων

3. μονογονεϊκών οικογενειών*

4. ανάπηροι = κ > του 80%

5. ανάπηροι = κ > του 67%

6. απόρων με βιβλιάριο ανασφάλιστου

7. μακροχρόνιων ανέργων (άνω του έτους)**

Tέκνα άνω των 18 ετών η γονείς που συνοικούν με τον υπό ένταξη καταναλωτή στα κοινωνικά τιμολόγια , τα ετήσια εισοδήματα των θα προσμετρούνται στο συνολικό υπολογιζόμενο εισόδημα.

* προσκόμιση διαζυγίου η δικαστικής απόφασης για την εξ ολοκλήρου επιμέλεια διατροφή παιδιών με ηλικία έως 24 ετών.

** 1) μόνο σε άγαμο η μονογονεική οικογένεια

2) Σε περίπτωση ζευγαριού προϋπόθεση να είναι και οι δυο άνεργοι σε συνάρτηση με τα εισοδήματα τους κ την περιουσιακή τους κατάσταση.

Αιτήσεις υπαγωγής στην ένταξη ευπαθών ομάδων γίνονται δεκτές έως την 30/11/2017 με εισοδηματικά κριτήρια του 2016.

Για να ενταχθούν οι καταναλωτές στα κοινωνικά τιμολόγια πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις προηγούμενες οφειλές τους με την Υπηρεσία και να έχουν για το ακίνητο που θα πριμοδοτηθεί είτε συμφωνητικό θεωρημένο είτε παραχωρητήριο από κοινωνικό φορέα είτε συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

Το τιμολόγιο πολυτέκνων-τριτέκνων θα ισχύει για όσο διάστημα συνοικούν μαζί τα εξαρτημένα μέλη εώς 18 ετών (ημερολογιακό έτος), είτε σπουδάζουν (θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης) έως το 24ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακό έτος) και εφόρου ζωής εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67%.

Τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται και θα ανανεώνεται η ισχύς τους κάθε χρόνο με ευθύνη των καταναλωτών το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Στη μη έγκαιρη προσκόμιση των υπό ανανέωση δικαιολογητικών το ειδικό τιμολόγιο θα διακόπτεται χωρίς καμία ειδοποίηση κ η Υπηρεσία θα προχωρά σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο.

 

Τα παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους κ δήλωση Ε1

2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (όπου απαιτείται) (πρόσφατη) και πιστοποιητικά σπουδών εφόσον απαιτούνται.

3. Βεβαίωση πολυτεκνίας (προαιρετική κ εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι)

4. Βεβαιώσεις σε ισχύ θεωρημένες από ΚΕΠΑ ή θεωρημένες από αρμόδια υγειονομική αρχή αν είναι εφόρου ζωής (πολ.1088/17-4-15 αρ 5 παρ 5 όπως τροπ/κε με την πολ.1132/25-6-15 αρ 1 παρ 6). Τα άτομα που έχουν βεβαίωση εφόρου ζωής δεν θα προσκομίζουν κάθε χρόνο βεβαίωση.

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

6. Τίτλος χρήσης ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο θεωρημένο σε ισχύ η αναρτημένο στο TAXIS ή Ε9 με αναγραφόμενη την παροχή ΔΕΗ σε πρόσφατη εκτύπωση τρέχουν έτους & 1 λογαριασμό ύδρευσης.

7. Κάρτα ανεργίας (για μακροχρόνια ανέργους- άνω του 12μηνου) (όπου απαιτείται)

8. Βιβλιάριο ανασφάλιστων από Πρόνοια σε ισχύ (όπου απαιτείται)

9. Έντυπο ενφια για απόδειξη ύψους αξίας περιουσιακής κατάστασης

10. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (θα δίνεται από την Υπηρεσία)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 30/11/2017

Το κοινωνικό τιμολόγιο θα χορηγείται μόνο σ’ένα υδρόμετρο που αντιστοιχεί ανά δικαιούχο, είτε ανήκει στον σύζυγο ή στην σύζυγο κ θα αφορά την κατοικία του.

Α) Περιουσιακά κριτήρια: Αγαμοι εως 100.000,00€ - Εγγαμοι έως 200.000,00€

Β) Εισοδηματικά κριτήρια (ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

(εξαιρείται από τον υπολογισμό το εξωιδρυματικό επίδομα για τους παραπληγικούς με αδυναμία κίνησης-τυφλούς, άνω του 80% αναπηρία

1. Πολύτεκνοι: έως 36.000 € οικογ.εισόδημα με προσαύξηση 3.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά τα πρώτα τέσσερα.

2. Τρίτεκνοι: έως 30.000 € οικογ.εισόδημα

3. Μονογονεϊκές: έως 18.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα

4. Ανάπηροι = κ > του 80% έως 22.000€ ετήσιο οικογ.εισόδημα

5. Ανάπηροι = κ > του 67% έως 18.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα

6. Άποροι με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 € οικογ.εισόδημα

7. Μακροχρόνια Άνεργοι με ετήσιο εισόδημα εως 3.000 € οικογ.εισόδημα

Σε περίπτωση που δικαιούται ο καταναλωτής πέραν του ενός κοινωνικού τιμολογίου θα διατηρεί το πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευθύνη της Υπηρεσίας.

1η περίπτωση: 50% έκπτωση επί της αξίας έως τα 80κμ/τρίμηνο και αφορά :

α) πολύτεκνους, β) ανάπηρους = κ > του 80%, γ) μακροχρόνια άνεργους

2η περίπτωση: 30% έκπτωση επί της αξίας έως τα 60κμ/τρίμηνο και αφορά:

α) τρίτεκνους, β) ανάπηρους = κ > του 67%, γ) μονογονεϊκές οικογένειες

3η περίπτωση: μηδενική χρέωση έως τα 60 κμ/τρίμηνο, κ αφορά απόρους

Οι υπερβάλλουσες καταναλώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων θα τιμολογούνται με βάση την κλίμακα που ισχύει για τα λοιπά τιμολόγια. Η πάγια χρέωση ισχύει για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα διακόπτει το ευνοϊκό τιμολόγιο και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο.

 

Επιστροφή στην κορυφή