Λειτουργία δικτύου Ύδρευσης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Γενική Περιγραφή

Η πόλη της Μυτιλήνης υδροδοτείται από πέντε πηγές. Οι υδροληψίες συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Υδροληψία Τύπος Ποσοστό παραγόμενου νερού (%)
Ύδατα Πηγή-Γεώτρηση 73
Καριώνας Πηγή 14
Ταξίμι Πηγή 10
Κρατήγου Πηγή
Χασάν Πασά Πηγή 3

 

Το μήκος του εξωτερικού υδραγωγείου είναι 13,5 km περίπου και η κατασκευή του έγινε αρχικά το 1929 - 31 με χαλυβδοσωλήνες Mannesmann Φ300 και συμπληρώθηκε το 1970 με δεύτερο κλάδο από χαλυβδοσωλήνες Φ420.

Η τροφοδοσία του εξωτερικού υδραγωγείου γίνεται κυρίως από την πηγή Ύδατα. Το νερό αντλείται από την πηγή Υδατα σε πιεζοθραυστική δεξαμενή (Δεξαμενή Γυαλί) με δύο καταθλιπτικούς αγωγούς, ενώ η πηγή του Καριώνα τροφοδοτεί με αγωγό βαρύτητας το έναν από τους δύο καταθλιπτικούς αγωγούς του Αντλιοστασίου Υδάτων. Το νερό μεταφέρεται με φυσική ροή από την πιεζοθραυστική δεξαμενή Γυαλί στο κεντρικό συγκρότημα δεξαμενών (Αγ. Κυριακή) οι οποίες τροφοδοτούν με άντληση και βαρύτητα τις δεξαμενές και ζώνες της πόλης. Οι υπόλοιπες πηγές συμπληρώνουν τις υδροδοτικές ανάγκες του δικτύου όσον αφορά τις περιοχές εκτός των ορίων της πόλης της Μυτιλήνης.

 

Συγκεκριμένες Πηγές

 

Εξωτερικό Υδραγωγείο

• Ζώνες Ύδρευσης
• Δεξαμενές
• Αντλιοστάσια