Νέες Τεχνολογίες

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

• Ψηφιοποίηση του δικτύου Ύδρευσης ανάπτυξη GIS

Από το 1998 άρχισε σταδιακά η χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση του δικτύου ύδρευσης σε υπόβαθρο με προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87. Στόχος και σκοπός ήταν να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε το δίκτυο ύδρευσης στο χώρο με ακρίβεια ±10 cm όπου αυτό ήταν δυνατό.

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί και ενημερώνεται κάθε επέκταση η αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και όταν από κάποια τομή για επιδιόρθωσης κάποιας βλάβης προκύπτουν νέα στοιχεία.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η καλή γνώση του δικτύου από τους αρμοδίους τεχνικούς , και η σωστή διαχείριση του.

Επιστροφή στην κορυφή

• Τηλέλεγχος – τηλεχειρισμός δικτύου ύδρευσης- σταθμοί διαρροών

Από το 2003 λειτουργεί το σύστημα Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού, το οποίο περιλαμβάνει δίκτυο δεξαμενών, αντλιοστασίων, σταθμών διαρροών του δικτύου ύδρευσης, αυτοματοποίησης της χλωρίωσης καθώς επίσης την διασύνδεση για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιοστασίων ακαθάρτων και της Μονάδος Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Μυτιλήνης. Αποτελείται από 12 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), που βρίσκονται διάσπαρτοι στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης σε σημεία του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (Πηγές, Αντλιοστάςια, Δεξαμενές, Γεωτρήσεις) και 10 Τοπικούς Σταθμούς Δικτύου (Τ.Σ.Δ.), που βρίσκονται διάσπαρτοι σε σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και μέσω αυτών μεταδίδονται ασύρματα πληροφορίες στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.).

Με τα παραπάνω δομικά στοιχεία πραγματοποιείται ο Τοπικός Αυτοματισμός, η δοσομέτρηση των χημικών, η παρακολούθηση των αναλογικών σημάτων και τέλος η εκπομπή και λήψη των δεδομένων με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.).

Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) είναι ένα σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με σκοπό την εποπτεία, κεντρικό έλεγχο, αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές εκτελούνται εφαρμογές λογισμικού SCADA , δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή του συστήματος, να παρακολουθεί επί 24 ώρου βάσης ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης-εγκαταστάσεις της Μονάδος Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης, ενώ παράλληλα να μπορεί να το χειριστή από μακριά καθώς επίσης τα ανάλογα λογισμικά του ποιοτικού ελέγχου νερού, συντήρησης εξοπλισμού, GIS και μαθηματικής προσομοίωσης δικτύου ύδρευσης.

Επιστροφή στην κορυφή

• Μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης

Το Υδραυλικό Μοντέλο Ύδρευσης που έχει υλοποιηθεί, είναι η δυναμική μαθηματική προσομοίωση, σε Η/Υ, του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Μυτιλήνης, με τη χρήση του λογισμικού πακέτου STONER.

Το σχετικό λογισμικό προσομοίωσης δικτύου ύδρευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως ένα έμπειρο σύστημα, για:

• Τη λήψη αποφάσεων, σε ορθολογική βάση, σχετικά με επεκτάσεις τοπικών και κύριων δικτύων, δεξαμενών και αντλιοστασίων, σχεδιασμό ανακαίνισης ή αντικατάστασης δικτύων, υπολογισμό δυναμικότητας συστήματος, μελλοντική ανάπτυξη.

• Τη βελτιστοποίηση χρήσης νερού και αντλητικού καθεστώτος.

• Τον έλεγχο διαρροών σχετικά με το σχεδιασμό των ζωνών ελέγχου διαρροών και το σχεδιασμό ζωνών μείωσης πίεσης.

• Την προσομοίωση ποιότητας του νερού σχετικά με τη χλωρίωση του.

Για την πραγματοποίηση του Υδραυλικού Μοντέλου υλοποιήθηκε το Στρατηγικό Μοντέλο, που αφορά την προσομοίωση των κύριων αγωγών, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων του δικτύου ύδρευσης καθώς και έξι (6) άλλα λεπτομερή υπομοντέλα, που αφορούν την προσομοίωση των επιμέρους τοπικών δικτύων ύδρευσης, στα οποία έχει χωριστεί το συνολικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης (χαμηλή ζώνη – μεσαία ζώνη – υψηλη ζώνη – νότια ζώνη – ζώνη Κάτω Χάλικα και ζώνη Άνω Χάλικα).

Για την επαλήθευση του Στρατηγικού Μοντέλου, καθώς και των έξι επιμέρους υπομοντέλων, χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα παροχής, πίεσης και στάθμης δεξαμενών, με τη χρήση καταγραφικών. Για να είναι σωστά τα αποτελέσματα, εξασφαλίστηκε, ότι έχει απομονωθεί το προς έλεγχο υπομοντέλο, από τα όμορα του, με το κλείσιμο δικλείδων περιφερειακά στο πραγματοποιούμενο υπομοντέλο και ότι μετράτε η παροχή νερού από και προς τα όμορα υπομοντέλα.

Επιστροφή στο Εκσυγχρονισμένο δίκτυο Ύδρευσης

 

Επιστροφή στην κορυφή