Εξωτερικό υδραγωγείο

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου

 

Ζώνες Ύδρευσης

Λειτουργία δικτύου διανομής

Το δίκτυο διανομής χωρίζεται σε 11 Ζώνες Ύδρευσης οι οποίες τροφοδοτούνται από συγκεκριμένη δεξαμενή ή αγωγό.

Οι ζώνες ύδρευσης και οι δεξαμενές - πηγές από όπου πραγματοποιείται η τροφοδοσία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ζώνη Ύδρευσης Τροφοδοσία Παρατηρήσεις
Χαμηλή Δ1 & Δ2 μέσω Δ3 -
Μεσαία Δ1 & Δ2 -
Μεσαία Συνοικισμού Δ1 & Δ2 -
Λιμάνι Δ1 & Δ2 Θα καταργηθεί μελλοντικά και θα ανήκει στη Χαμηλή Ζώνη
Νότια Δ5 -
Υψιλή Δ4 -
Άνω Χάλικας Δ7 -
Κάτω Χάλικας Δ6 Προσωρινά με μειωτή πίεσης από Δ7, &από τροφοδοτικό Δ5
Κράτηγος Υδραγωγείο Κρατήγου  
Πληγώνι Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Μαρίνας  

 

Επιστροφή στην κορυφή