Καθημερινές Προμήθειες

Αιτήσεις Μειώσεων

Αιτήσεις μείωσης λόγω διαρροής θα γίνονται δεκτές εφόσον

  • η κατανάλωση του τριμήνου  υπερβαίνει το μέσο όρο κατά  70κμ σε επίπεδο αντίστοιχων   3 συγκρινόμενων τριμήνων.
  • Η κατανάλωση είναι αυξημένη κατά 100% από τον μέσο όρο των  προηγουμένων τρίμηνων  η του αμέσως προηγούμενου διαστήματος εφόσον πρόκειται για νέο ιδιοκτήτη η ένοικο.
  • Η Αίτηση του καταναλωτή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του θεωρημένη για το γνήσιο  υπογραφής της από ΚΕΠ  ή  τη πλατφόρμα του GOV , καθώς και από την φορολογική απόδειξη του υδραυλικού που θα αναφέρει αναλυτικά την αποκατάσταση της ζημιάς.

Η υπηρεσία θα προβαίνει σε αυτοψία έλεγχο της ζημίας και θα εισηγείται στο αρμόδιο τμήμα.

Ο  καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταθέσει μόνο  μία Αίτηση – Ένσταση επι του αποτελέσματος.

Οι μειώσεις της υπηρεσίας θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τον ισχύον τύπο (όπως αναφέρεται στην αδς 27/03).

Αιτήσεις για μείωση  σε παροχή ύδρευσης (απομακρυσμένο υδρόμετρο από κατοικία-  για το τμήμα του εξωτερικού δικτύου ) που έχει τοποθετηθεί με τη σύμφωνη γνώμη κ με ευθύνη ελέγχου του καταναλωτή, δεν θα γίνονται δεκτές.

Αποδειγμένες Διαρροές που υπερβαίνουν το 100% των αντιστοίχων 3 τριμήνων προηγουμένων ετών, θα μειώνονται με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, εφόσον απαιτείται, στον μέσο όρο των αντιστοίχων τριμήνων με επιβάρυνση 30% πλέον σε κυβικά χρέωσης. Σαν δικαιολογητικά θα προσκομίζονται τα ιδια με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες προηγούμενες καταναλώσεις θα υπολογίζεται ο μέσος όρος  του προηγούμενου και του επόμενου τριμήνου  κ οι χειρισμοί αυτοί της υπηρεσίας θα επικυρώνονται από την αρμόδια επιτροπή.

Αιτήσεις για μείωση -  διαγραφή καταναλώσεων δεν θα γίνονται δεκτές αν έχει περάσει χρονικό διάστημα από το αναφερόμενο στην αίτηση του καταναλωτή μεγαλύτερο των δυο ολοκληρωμένων τριμήνων.