Καθημερινές Προμήθειες

ΑΝΑΒΟΛΗ - «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής»

Την ΑΝΑΒΟΛΗ του διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 9η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέμα «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής».