Καθημερινές Προμήθειες

Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες  Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.