Καθημερινές Προμήθειες

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες και συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.