Καθημερινές Προμήθειες

Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, με προϋπολογισμό εργασιών 4.440.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).