Καθημερινές Προμήθειες

Σύστημα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ

"Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Σύστημα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ., εκτιμώμενης αξίας 3.800.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.)"