Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια και αντικατάσταση πληρωτικού υλικού για κατακράτηση αρσενικού στο φίλτρο καθαρισμού νερού του οικισμού της Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 147/2019 μελέτης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση πληρωτικού υλικού για κατακράτηση αρσενικού στο φίλτρο καθαρισμού νερού του οικισμού της Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

«Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για την ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στις Δημοτικές ενότητες Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής και Ευεργέτουλα»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων για την ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στις Δημοτικές ενότητες Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής και Ευεργέτουλα» 

Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην δημοτική Κοινότητα Παναγιούδας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου "Κατασκευή αγωγού ομβρίων στην δημοτική Κοινότητα Παναγιούδας", με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. 

Προμήθεια σωλήνων, σελλών και παρελκόμενων υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. Λέσβου εκτός Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο της προμήθειας)

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο της προμήθειας)

Μίσθωση μηχανημάτων-οχημάτων για τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων-οχημάτων για τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ».