Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου»

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού όμβριων στην Πτερούντα»,

με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες και συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.