Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ».

Προμήθεια: Α) Συστήματος απόσμησης & Β) Εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας Η/Ζ κλειστού τύπου, στο αντλιοστάσιο «Κωστάκη», της Δ.Ε. Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια: Α) Συστήματος απόσμησης & Β) Εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας Η/Ζ κλειστού τύπου, στο αντλιοστάσιο «Κωστάκη», της Δ.Ε. Μήθυμνας, του Δήμου Δυτικής Λέσβου».

Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ "ΛΥΓΑΡΙΑ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΤΥΨΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  μονάδας αφαίρεσης σιδήρου από την υφιστάμενη γεώτρηση "Λυγαριά" της Τ.Κ. Στύψης, του Δήμου Δυτικής Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου»», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.