Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου περιόδου 2021-2022

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022», με προϋπολογισμό 115.000,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.).

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης άχρηστων υλικών της ΔΕΥΑ Λέσβου

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία (αρ. 199, παρ. 1 και αρ. 201 του ΔΚΚ) για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ».

Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Εργασίες ηχομόνωσης του Προωθητικού Αντλιοστάσιού στη θέση «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ» Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ» ΘΕΡΜΗΣ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια εξιδεικευμένων υλικών Ύδρευσης για αποκαταστάσεις βλαβών Δ.Ε. Μανδαμάδου - Μήθυμνα - Ερεσός - Πέτρα - Καλλονή - Αγία Παρασκευή και Πολιχνίτου.

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια εξιδεικευμένων υλικών Ύδρευσης για αποκαταστάσεις βλαβών Δ.Ε. Μανδαμάδου - Μήθυμνα - Ερεσός - Πέτρα - Καλλονή - Αγία Παρασκευή και Πολιχνίτο»

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου 2021 -2022

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου 2021 -2022».