Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου», με προϋπολογισμό 152.000,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.).

Άμεση αντικατάσταση τμήματος αγωγού αποχέτευσης και μομβρίων υδάτων λόγω διαρροών στην δημοτική κοινότητα Λισβορίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου "Άμεση αντικατάσταση τμήματος αγωγού αποχέτευσης και μομβρίων υδάτων λόγω διαρροών στην δημοτική κοινότητα Λισβορίου" με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης "ΚΤΕΟ" Μόριας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης "ΚΤΕΟ" Μόριας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της τμηματικής προμήθειας «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Απομαγνητοφώνηση έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης των πρακτικών του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ για τα έτη 2022 και 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης των πρακτικών του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ για τα έτη 2022 και 2023»

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 25/2020 Τευχών της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος,  προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 25/2020 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), για την προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού οχήματος,  προϋπολογισμού δαπάνης 240.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.