Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις Δ. Ε. εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής περιόδου 2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις Δ. Ε. εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής περιόδου 2021».

Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2020 από Ορκωτούς Ελεγκτές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας "Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2020 από Ορκωτούς Ελεγκτές"

Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την Αναγνωριστική Μελέτη – Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και Τευχών Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης εξωτερικού υδραγωγείων Δ.Ε Πέτρας και Μήθυμνας»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την Αναγνωριστική Μελέτη – Σύνταξη Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και Τευχών Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης εξωτερικού υδραγωγείων Δ.Ε Πέτρας και Μήθυμνας»

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023

Διακήρυξη για την εκτέλεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 199.860,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Καθαρισμός και ενδοσκόπηση αγωγών δικτύων αποχέτευσης, φρεατίων, υγρών και ξηρών θαλάμων αντλιοστασίων λυμάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Καθαρισμός και ενδοσκόπηση αγωγών δικτύων αποχέτευσης, φρεατίων, υγρών και ξηρών θαλάμων αντλιοστασίων λυμάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.», με προϋπολογισμό εργασιών 132.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).