Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Aποκατάσταση λειτουργίας των τεσσάρων οριζοντίων επιφανειακών αεριστήρων (τύπου βούρτσας)στην ΕΕΛ Ερεσού Δ.Κ. Ερεσού Δήμου Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Aποκατάσταση λειτουργίας των τεσσάρων οριζοντίων επιφανειακών αεριστήρων (τύπου βούρτσας)στην ΕΕΛ Ερεσού Δ.Κ. Ερεσού Δήμου Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ", με προϋπολογισμό εργασιών 380.800,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).

Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών

H Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών», εκτιμώμενης αξίας 3.250.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 17%)