Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης »

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Γέρας Καλλονής, Πολιχνίτου και Ευεργέτουλα

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση
του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Γέρας Καλλονής,
Πολιχνίτου και Ευεργέτουλα», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Ευεργέτουλα, Αγιάσου, Καλλονής, Αγ. Παρασκευής, Πέτρας, Μήθυμνας, Μανταμάδου, Πολυχνίτου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Ευεργέτουλα, Αγιάσου, Καλλονής, Αγ. Παρασκευής, Πέτρας, Μήθυμνας, Μανταμάδου, Πολυχνίτου».

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου και Λ. Θερμής

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Καθαρισμός
φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες
Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου και Λ. Θερμής».

Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα».

Τοπογραφική μελέτη για κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων σε νέα χάραξη και αντλιοστασίων στα πλαίσια του έργου "Σύστημα Συλλογής Και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ"

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη για κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων σε νέα χάραξη και αντλιοστασίων στα πλαίσια του έργου “Σύστημα Συλλογής Και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ”»