Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου».

Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2021

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2021».

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ., με προϋπολογισμό εργασιών 1.920.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 564/2021 (ΑΔΑ:Ω124ΟΚΠΛ-ΡΨΤ) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την παροχή υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου», προϋπολογισμού 8.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Διακήρυξη Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων, με δικαίωμα προαίρεσης για δύο έτη

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος», με προϋπολογισμό 2.157.548,53 (χωρίς το Φ.Π.Α.) και δικαίωμα προαίρεσης συνολικά δύο (2) φορές, σε ποσοστό 100% επί του συμβατικού αντικειμένου (2.157.548,53€ πλέον ΦΠΑ κάθε φορά), για τα επόμενα δύο (2) έτη.