Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες και συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην Καλλονή», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες  Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:
"Προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.", εκτιμώμενης αξίας 25.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 17% )"