Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος Η/Μ εξοπλισμού

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σε όλες τις δημοτικές ενότητες Λέσβου , εκτός από Μυτιλήνης , Λουτρόπολης Θερμής και Ευεργέτουλα», με βάση την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προκήρυξη (18 Δεκεμβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Προκήρυξη (28 Νοεμβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΛΕΣΒΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 59.765,04 € (πλέον Φ.Π.Α.24%)