Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες  Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:
"Προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.", εκτιμώμενης αξίας 25.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 17% )"

Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.", εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )"

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και ΢υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και ΢υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.