Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έτους 2023

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έτους 2023»

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ.

Προμήθεια σελλών ταχείας επισκευής για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια σελλών ταχείας επισκευής για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου, Γέρας και στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  στις Δημοτικές Ενότητες Μήθυμνας και Πέτρας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ, Λ. ΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στις Δημοτικές Ενότητες   Καλλονής, Ευεργέτουλα και στις Τοπικές Κοινότητες Ασωμάτου, Λ. Μύλων και Μυστεγνών», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.