Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στη θέση Πατούδι -Μόριας Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στη θέση Πατούδι -Μόριας Λέσβου»

Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2019 από Ορκωτούς Ελεγκτές

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας"Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2019 από Ορκωτούς Ελεγκτές"