Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής στις Τοπικές κοινότητες Μανταμάδου Κάπης, Θερμής, Πηγής, Μυχούς Ανεμότιας& Πλωμαρίου”

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 115/21 (ΑΔΑ: 6Ψ4ΡΟΚΠΛ-317) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την εκτέλεση του έργου υπό τον “Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής στις Τοπικές κοινότητες Μανταμάδου Κάπης, Θερμής, Πηγής, Μυχούς Ανεμότια ς& Πλωμαρίου”, προϋπολογισμού 19.673,69 χωρίς Φ.Π.Α.

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος"

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών αυτοματισμού για την αντιμετώπιση βλαβών στις Δ.Ε. Μανταμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγ. Παρασκευής, Καλλονής, Ευεργέτουλα και Πλωμαρίου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις Δ. Ε. εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής περιόδου 2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις Δ. Ε. εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής περιόδου 2021».

Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2020 από Ορκωτούς Ελεγκτές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας "Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2020 από Ορκωτούς Ελεγκτές"