Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.", εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )"

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και ΢υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και ΢υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και ΢υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού- Αντίσσης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Υποστήριξη της ΔΕΥΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υποστήριξη της ΔΕΥΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής