Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου»

"Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης-Ανακοίνωση διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης επιλογής μελών προς συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου», με προϋπολογισμό εργασιών 2.765.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.)."

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών στα αντλιοστάσια Υδάτων και Συνδέσμου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών στα αντλιοστάσια Υδάτων και Συνδέσμου», εκτιμώμενης αξίας 38.900,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%)

Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στους Πύργους Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού στους Πύργους Θερμής », με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις τομών Οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Πρόσκληση για Τεχνικό Ασφαλείας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου 13-17), με την υπ' αριθ. 504/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΟΖΟΚΠΛ-ΓΥΣ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναν (1) Τεχνικό Ασφαλείας, διάρκειας δύο (2) ετών με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής, Μανδαμάδου και Μήθυμνας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής, Μανδαμάδου και Μήθυμνας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.