Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου, Γέρας και στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρών», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  στις Δημοτικές Ενότητες Μήθυμνας και Πέτρας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΟΥ, Λ. ΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στις Δημοτικές Ενότητες   Καλλονής, Ευεργέτουλα και στις Τοπικές Κοινότητες Ασωμάτου, Λ. Μύλων και Μυστεγνών», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα  Ερεσού-Αντίσσης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου 13-17), με την υπ' αριθ. 114/2023 (ΑΔΑ: Ψ06ΘΟΚΠΛ-ΚΝΞ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναν (1) Ιατρό Εργασίας, διάρκειας σύμβασης ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ NEOY ΛΙΜANIOY ΣΙΓΡΙΟΥ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.