Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Νήσου Λέσβου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Μίσθωση
γερανοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Νήσου Λέσβου»

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου»

Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 403/20 (ΑΔΑ: 6ΒΑΡΟΚΠΛ-ΕΧ6) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την παροχή υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ Μυτιλήνης της  ΔΕΥΑ Λέσβου», προϋπολογισμού 8.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α

Προμήθεια δίκυκλου οχήματος για τις ανάγκες του Τμήματος καταναλωτών του Γραφείου Καταμετρητών της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια δίκυκλου οχήματος για τις ανάγκες του Τμήματος καταναλωτών του Γραφείου Καταμετρητών της ΔΕΥΑ Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Δίκτυα Αναρρόφησης Βατερών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Δίκτυα Αναρρόφησης Βατερών με προϋπολογισμό εργασιών 2.920.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.)