Καθημερινές Προμήθειες

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών καπακιών

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12-2- 2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       :Τρίτη 13-2-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές