Καθημερινές Προμήθειες

Οικοδομικές εργασίες επισκευής –συντήρησης αντλιοστασίων

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 2-7-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Τρίτη 3-7-20187 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές