Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια φωτοβολταικών πάνελ για ανάγκες αυτόματης λειτουργίας Αντλιοστασίου Δ.Ε. Ερεσού

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 28-02-2023 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 28-02-2023 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Επτά (7) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)