Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια μπαλονιού έμφραξης σωλήνων για τις ανάγκες των ΕΕΛ Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19-2-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 19-2-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)