Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια υλικών ύδρευσης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή  30-8-2019 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Παρασκευή 30-8-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Τρείς (3) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές