Καθημερινές Προμήθειες

Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στη θέση Αη Γιώργης Θερμής

Έργα με ίδιους πόρους | Σε εξέλιξη

Ποσό Σύμβασης: 67.811.47 €