Καθημερινές Προμήθειες

Ανακοίνωση - Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης άχρηστων υλικών της ΔΕΥΑ Λέσβου

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι σύμφωνα με το άρθρο 85 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/7-5-2020) καταργείται η υποχρέωση κατοχής άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Έχοντας υπόψη την ως άνω αλλαγή, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι αντικαθίσταται στην παράγραφο 5 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης άχρηστων υλικών της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου, το δικαιολογητικό Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με τα κάτωθι:

1. Αποδεικτικό εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (Η.Μ.Α.)

2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο να αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως.