Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου και Λ. Θερμής

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου και Λ. Θερμής».

Τοπογραφικές μελέτες για την αποτύπωση α) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μεσοτόπου και β) Υδραγωγείου Μυτιλήνης

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 158/20 (ΑΔΑ: ΨΚ5ΥΟΚΠΛ-ΙΡΤ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης υπό το τίτλο «Τοπογραφικές μελέτες για την αποτύπωση α) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μεσοτόπου και β) Υδραγωγείου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 3.225,00 € χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής, ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες όλων των Δ. Ε. εκτός Πολιχνίτου και Γέρας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 26/2020 μελέτης για την «Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες όλων των Δ. Ε. εκτός Πολιχνίτου και Γέρας»

Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ», με προϋπολογισμό εργασιών 160.000,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων Υδάτων Ιππείου και ακαθάρτων ΔΕΗ, λιμένος και Καρά Τεπέ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 19/2020 μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων Υδάτων Ιππείου και ακαθάρτων ΔΕΗ, λιμένος και Καρά Τεπέ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 19.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α..

Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της με αριθμό 12/2020 μελέτης για την υπηρεσία υπό το τίτλο «Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής αξίας 24.470,00 € χωρίς Φ.Π.Α.