Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της τμηματικής προμήθειας «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου για το έτος 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου για το έτος 2024», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου για ένα έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου για ένα έτος», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας "Οδική ασφάλιση οχημάτων-μοτοποδηλάτων ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2024".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού», με προϋπολογισμό 65.416,00 €.

Συμπληρωματική προμήθεια εξειδικευμένων υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Συμπληρωματική προμήθεια εξειδικευμένων υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.