Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ "ΛΥΓΑΡΙΑ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΤΥΨΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  μονάδας αφαίρεσης σιδήρου από την υφιστάμενη γεώτρηση "Λυγαριά" της Τ.Κ. Στύψης, του Δήμου Δυτικής Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου»», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έτους 2023

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου έτους 2023»

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ.

Προμήθεια σελλών ταχείας επισκευής για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια σελλών ταχείας επισκευής για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.