Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων Υδάτων Ιππείου και ακαθάρτων ΔΕΗ, λιμένος και Καρά Τεπέ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 19/2020 μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για τη συντήρηση και αναβάθμιση αντλιοστασίων Υδάτων Ιππείου και ακαθάρτων ΔΕΗ, λιμένος και Καρά Τεπέ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 19.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α..

Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της με αριθμό 12/2020 μελέτης για την υπηρεσία υπό το τίτλο «Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής αξίας 24.470,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την προμήθεια: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου", προϋπολογισμού 1.416.610,34 € (χωρίς το ΦΠΑ).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου) και 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης)

Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων της ΔΕΥΑ Λέσβου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή της υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων τα οποία βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου. Οι εργασίες που προβλέπονται από την με αριθμό 18/2020 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου είναι οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες και πιο συγκεκριμένα οι περιελίξεις αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων και η συντήρηση αυτών.

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις  αποχετευτικών αγωγών –καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Νήσου Λέσβου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Νήσου Λέσβου", προϋπολογισμού 473.051,35 € (χωρίς το ΦΠΑ).