Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων για το αντλιοστάσιο "Λιμένος"

Με την παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος"», προτείνεται η προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων με την αποσυναρμολόγηση του παλαιού, την εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία του νέου, στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος" στη Πλατεία Σαπφούς.

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει εκ νέου συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης -Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 59.992,73 € χωρίς Φ.Π.Α.

Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, υπό το τίτλο «Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής αξίας 47.860,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, με προϋπολογισμό εργασιών 5.445.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.). Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου πόλης Μυτιλήνης

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων Μανδαμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Πολιχνίτου, Ερεσού-Αντίσσης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων Μανδαμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Πολιχνίτου, Ερεσού-Αντίσσης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ Λέσβου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ Λέσβου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ", με προϋπολογισμό εργασιών 421.200,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).