Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023

Διακήρυξη για την εκτέλεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα έτη 2021, 2022 και 2023» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 199.860,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Καθαρισμός και ενδοσκόπηση αγωγών δικτύων αποχέτευσης, φρεατίων, υγρών και ξηρών θαλάμων αντλιοστασίων λυμάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Καθαρισμός και ενδοσκόπηση αγωγών δικτύων αποχέτευσης, φρεατίων, υγρών και ξηρών θαλάμων αντλιοστασίων λυμάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.», με προϋπολογισμό εργασιών 132.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Επανάληψη Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021.

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών
για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-
μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021».

Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-
μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021».

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»,  με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.