Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Εφοδιασμός Νέου Συνεργείου ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για «Εφοδιασμός Νέου Συνεργείου ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες Δημοτικής Ενότητας Γέρας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες Δημοτικής Ενότητας Γέρας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού,

Διακήρυξη - "Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Παρασκευής Ν.Λέσβου"

Διακηρύξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.