Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την προμήθεια: "Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου", προϋπολογισμού 1.416.610,34 € (χωρίς το ΦΠΑ).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λέσβου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου) και 32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης)

Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων της ΔΕΥΑ Λέσβου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή της υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων τα οποία βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου. Οι εργασίες που προβλέπονται από την με αριθμό 18/2020 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου είναι οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες και πιο συγκεκριμένα οι περιελίξεις αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων και η συντήρηση αυτών.

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις  αποχετευτικών αγωγών –καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Νήσου Λέσβου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Νήσου Λέσβου", προϋπολογισμού 473.051,35 € (χωρίς το ΦΠΑ).

Προμήθεια και αντικατάσταση πληρωτικού υλικού για κατακράτηση αρσενικού στο φίλτρο καθαρισμού νερού του οικισμού της Αγίας Παρασκευής Δήμου Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 147/2019 μελέτης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση πληρωτικού υλικού για κατακράτηση αρσενικού στο φίλτρο καθαρισμού νερού του οικισμού της Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

«Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για την ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στις Δημοτικές ενότητες Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής και Ευεργέτουλα»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων για την ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στις Δημοτικές ενότητες Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής και Ευεργέτουλα»