Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Απομόνωση τμήματος δικτύου ύδρευσης αμιάντου στην Δημοτική Κοινότητα Πέτρας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Απομόνωση τμήματος δικτύου ύδρευσης αμιάντου στην Δημοτική Κοινότητα Πέτρας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. 

Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών «Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ»     

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας για την υποστήριξη των διατάξεων επικοινωνίας της δεξαμενής ¨Φανός¨ του αντλιοστασίου Συνδέσμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας για την υποστήριξη των διατάξεων επικοινωνίας της δεξαμενής ¨Φανός¨ του αντλιοστασίου Συνδέσμου»