Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών των Δημοτικών Ενοτήτων Μανδαμάδου, Μήθυμνας, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Πολιχνίτου, Ερεσού-Αντίσσης και Καλλονής"

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων Μανδαμάδου,  ήθυμνας, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Πολιχνίτου, Ερεσού-Αντίσσης και Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. 

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δ.Ε Ευεργέτουλα , Πλωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων Ευεργέτουλα,  λωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμής », με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών στα αντλιοστάσια Υδάτων και Συνδέσμου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών στα αντλιοστάσια Υδάτων και Συνδέσμου», εκτιμώμενης αξίας 38.900,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17%)

Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: "Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου", εκτιμώμενης αξίας  2.765.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 17%)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια δίκυκλου οχήματος για τις ανάγκες του Τμήματος καταναλωτών του Γραφείου Καταμετρητών της ΔΕΥΑ Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες τω Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Λέσβου »