Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια σωλήνων, σελλών και παρελκόμενων υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. Λέσβου εκτός Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο της προμήθειας)

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο της προμήθειας)

Μίσθωση μηχανημάτων-οχημάτων για τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων-οχημάτων για τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ».

Προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου»
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 570/19 (ΑΔΑ: Ω29ΚΟΚΠΛ-ΓΗΦ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», προϋπολογισμού 8.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.