Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την «Εκποίηση Βυτιοφόρου οχήματος της ΔΕΥΑ Λέσβου»

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) προκηρύσσει και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ».

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ», με προϋπολογισμό εργασιών 160.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.). 

Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ»

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

«Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της τμηματικής προμήθειας «Προμήθεια υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών ενοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου», με προϋπολογισμό 152.000,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.).