Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΡΟΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΡΟΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΟΠΕΛΟ.

«Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. έσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ».

Καθαρισμός και ενδοσκόπηση αγωγών δικτύων αποχέτευσης, φρεατίων, υγρών και ξηρών θαλάμων αντλιοστασίων λυμάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Καθαρισμός και ενδοσκόπηση αγωγών δικτύων αποχέτευσης, φρεατίων, υγρών και ξηρών θαλάμων αντλιοστασίων λυμάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Προμήθεια ενός (1) αποφρακτικού οχήματος

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1) αποφρακτικού οχήματος», με προϋπολογισμό 410.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή "Κουμκό" Δ.Ε. Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή "Κουμκό" Δ.Ε. Μυτιλήνης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.