Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Δίκτυα Αναρρόφησης Βατερών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Δίκτυα Αναρρόφησης Βατερών με προϋπολογισμό εργασιών 2.920.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου»

ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών των Δημοτικών Ενοτήτων Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμής και Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δ.Ε Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμής
και Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.