Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΕΡΩΝ ΕΩΣ Ε.Ε.Λ., με προϋπολογισμό εργασιών 1.920.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 564/2021 (ΑΔΑ:Ω124ΟΚΠΛ-ΡΨΤ) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την παροχή υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου», προϋπολογισμού 8.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Διακήρυξη Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων, με δικαίωμα προαίρεσης για δύο έτη

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος», με προϋπολογισμό 2.157.548,53 (χωρίς το Φ.Π.Α.) και δικαίωμα προαίρεσης συνολικά δύο (2) φορές, σε ποσοστό 100% επί του συμβατικού αντικειμένου (2.157.548,53€ πλέον ΦΠΑ κάθε φορά), για τα επόμενα δύο (2) έτη.

Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2021

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Συγκομιδή και εκποίηση ελαιόκαρπου παραγωγής 2021, του ελαιοκτήματος που βρίσκεται παραπλεύρως της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνης, στην περιοχή Καρά - Τεπέ».

Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υδροδότησης του οικισμού «Κάτω Χωριό» Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υδροδότησης του οικισμού ‘Κάτω Χωριό’ Πλωμαρίου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Καλλονής Δ.Ε Αγίας Παρασκευής και Ερεσού Αντίσσης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων στις ΔΕ Καλλονής Δ.Ε Αγίας Παρασκευής και Ερεσού Αντίσσης ” με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.