Καθημερινές Προμήθειες

Οι ζώνες ύδρευσης

Λειτουργία δικτύου διανομής

Το δίκτυο διανομής χωρίζεται σε 11 Ζώνες Ύδρευσης οι οποίες τροφοδοτούνται από συγκεκριμένη δεξαμενή ή αγωγό.

Οι ζώνες ύδρευσης και οι δεξαμενές - πηγές από όπου πραγματοποιείται η τροφοδοσία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ζώνη Ύδρευσης Τροφοδοσία Παρατηρήσεις

Χαμηλή

Δ1 & Δ2 μέσω Δ3

-

Μεσαία

Δ1 & Δ2

-

Μεσαία Συνοικισμού

Δ1 & Δ2

-

Λιμάνι

Δ1 & Δ2

Θα καταργηθεί μελλοντικά και θα ανήκει στη Χαμηλή Ζώνη

Νότια

Δ5

-

Υψιλή

Δ4

-

Άνω Χάλικας

Δ7

-

Κάτω Χάλικας

Δ6

Προσωρινά με μειωτή πίεσης από Δ7, &από τροφοδοτικό Δ5

Κράτηγος

Υδραγωγείο Κρατήγου

 

Πληγώνι

Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Μαρίνας