Καθημερινές Προμήθειες

Αλλαγή / διόρθωση στοιχείων

Για αλλαγή στοιχείων καταναλωτή απαιτούνται:

1) όταν πρόκειται για αγοραπωλησία ή γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού συμβολαιογραφικού έγγραφου (φυσικό αρχείο η σκαναρισμένο  το οποίο θα συνοδεύεται από τα πλήρη στοιχειά του νέου ιδιοκτήτη

2) όταν πρόκειται για ενοικιαστή απαιτείται η προσκόμιση ηλεκτρονικού μισθωτηρίου από το taxisnet και η καταβολή  εγγυήσεως ανάλογα την χρήση (τα ποσά αναφέρονται  στην απόφαση με τις τιμές)

προϋπόθεση είναι σε κάθε περίπτωση να μην υπάρχουν οφειλές στο ακίνητο που πρόκειται να γίνει αλλαγή επωνυμίας , αλλά αν υπάρχουν βαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη