Καθημερινές Προμήθειες

Υπολογισμός κόστους

ισχύει μειωμένο πάγιο

Χρεώσεις

Κλίμακα (m³)Τιμές (€)
Κατανάλωση μεταξύ 0-90,0
Κατανάλωση μεταξύ 10-300,836
Κατανάλωση μεταξύ 31-601,19
Κατανάλωση μεταξύ 61-801,71
Κατανάλωση μεταξύ 81-1001,76
Κατανάλωση μεταξύ 101-2001,85
Κατανάλωση από 201 και άνω1,85

Επιπρόσθετα

  • Πάγιο: 14,50€/τρίμηνο
  • Τέλος αποχέτευσης (40% επί της αξίας νερού)
  • Φ.Π.Α. (για την αξία νερού): 9%
  • Φ.Π.Α. (για τα υπόλοιπα): 17%