Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου και Γέρας

Κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει την προσφορά του η οποία θα απευθύνεται στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ έως την 14/1/2020, ημέρα Τρίτη και μέχρι 12:00 ώρα, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Λέσβου, στην Διεύθυνση (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), ΤΚ 81132.