Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 226/20 (ΑΔΑ: ΨΩ0ΘΟΚΠΛ-4ΓΝ) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την παροχή υπηρεσίας υπό τον τίτλο   «Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ», προϋπολογισμού 4.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.