Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Αγίας Παρασκευής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάςταςη Η/Μ εξοπλιςμοφ Αγίασ Παραςκευήσ»», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.