Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.