Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών προπληρωμένων καρτών για την εφάπαξ παροχή σε είδος στο προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υπηρεσιών ηλεκτρονικών προπληρωμένων καρτών για την εφάπαξ παροχή σε είδος στο προσωπικό της ΔΕΥΑ Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής