Καθημερινές Προμήθειες

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ρυθμίσεις- Διακανονισμοί που θα γίνονται ακολουθούν τις οδηγίες του Ν.4483/17 άρθρο 52 και τις αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης, με την διαφορά ότι δεν ισχύει η άτοκη καταβολή παλαιών οφειλών ,με όριο τις 30 δόσεις και σε περίπτωση μη τήρησης των διακανονισμένων μηνιαίων δόσεων, αφενός η οφειλή δεν ξαναδιακανονιζεται με την προηγούμενη ρύθμιση και αφετέρου οι οφειλές αυτές τοκίζονται εκ νέου με το ισχύον επιτόκιο.

Διακανονισμοι έντοκοι προς διευκόλυνση της ταμειακής ρευστότητας γίνονται ως εξης:

  • Ποσά έως 200,00€ -- έως 5 δόσεις,
  • Ποσά έως 400,00€ -- έως 6 δοσεις,
  • Ποσά έως 600,00€ -- έως 8 δοσεις,
  • Ποσά εως 800,00€ -- έως 10 δόσεις
  • Ποσά εως 1500,00€ -- έως 12 δόσεις και μεγαλύτερα των 1500,00€ -- έως 15 δόσεις.

Η καταβολή του ποσού της μηνιαίας δόσης δεν μεταβάλλεται αλλά πρέπει να εξυπηρετείται ως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Αιτήσεις μείωσης λόγω διαρροής εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ΑΔΣ 27/03 κ ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταθέσει μόνο μία Αίτηση – Ενσταση επι του αποτελέσματος. . Αιτήσεις για μείωση σε παροχή ύδρευσης (απομακρυσμένο υδρόμετρο από κατοικία) που έχει τοποθετηθεί τη σύμφωνη γνώμη κ με ευθύνη ελεγχου του καταναλωτή, δεν θα γίνονται δεκτές.

Αποδειγμένες Διαρροές που υπερβαίνουν το 100% των αντιστοίχων 3 τριμήνων προηγουμένων ετών, θα μειώνονται με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, εφόσον απαιτείται, στον μέσο όρο των αντιστοίχων τριμήνων με επιβάρυνση 30% πλέον σε κυβικάχρέωσης.