Καθημερινές Προμήθειες

Τιμολογιακή Πολιτική

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙA ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτή συνεδρίαση στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη, ύστερα απο την αριθ. πρωτ 913/10-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

 

Υπολογισμός κόστους

ισχύει μειωμένο πάγιο

Χρεώσεις

Κλίμακα (m³)Τιμές (€)
Κατανάλωση μεταξύ 0-90,0
Κατανάλωση μεταξύ 10-300,836
Κατανάλωση μεταξύ 31-601,19
Κατανάλωση μεταξύ 61-801,71
Κατανάλωση μεταξύ 81-1001,76
Κατανάλωση μεταξύ 101-2001,85
Κατανάλωση από 201 και άνω1,85

Επιπρόσθετα

  • Πάγιο: 16,50€/τρίμηνο
  • Τέλος αποχέτευσης (40% επί της αξίας νερού)
  • Φ.Π.Α. (για την αξία νερού): 9%
  • Φ.Π.Α. (για τα υπόλοιπα): 17%