Καθημερινές Προμήθειες

Βιολογική Επεξεργασία

Αναερόβια δεξαμενή

Τα λύματα από την εξάμμωση οδηγούνται στη μονάδα βιολογικής απομάκρυνσης του φωσφόρου. Η αναερόβια δεξαμενή, υπηρετεί διπλό στόχο: Την βιολογική αφαίρεση του φωσφόρου και την αποφυγή του φαινομένου της διόγκωσης της ιλύος. Η δεξαμενή χωρίζεται σε 4 διαμερίσματα ανάντη του φρεατίου διανομής του αερισμού. Από την αναερόβια δεξαμενή τα λύματα οδηγούνται στο φρεάτιο διανομής απ' όπου ισοκατανέμονται προς τις δύο βιολογικές δεξαμενές.

Βιολογικές δεξαμενές

Οι βιολογικές δεξαμενές περιλαμβάνουν τις ανοξικές δεξαμενές όπου απομακρύνονται τα νιτρικά αναγόμενα σε άζωτο (απονιτριποίηση) - και τις δεξαμενές αερισμού όπου απομακρύνονται οι οργανικές ουσίες και οξειδώνεται η αμμωνία σε νιτρικά (νιτροποίηση). Στην εκροή των δεξαμενών αερισμού βρίσκεται και το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού, που καταθλίβει τα λύματα στις ανάντη ανοξικές δεξαμενές για να πραγματοποιείται η απονιτριποίηση.

Η προσθήκη οξυγόνου, στις δεξαμενές αερισμού γίνεται με την απ' ευθείας εμφύσηση αέρα στο ανάμικτο υγρό και η ανάμιξη στις δεξαμενές (ανοξικες – αερισμού) με αργόστροφους μηχανικούς αναδευτήρες . Οι αεροσυμπιεστές τοποθετούνται σε κλειστό κτίριο αεροσυμπιεστών πλήρως ηχομονωμένο. Από τις βιολογικές δεξαμενές τα λύματα υπερχειλίζουν και οδηγούνται στο φρεάτιο διανομής από όπου ισοκατανεμονται προς τις δυο δεξαμενές καθίζησης.

Δεξαμενές καθίζησης

Οι δεξαμενές καθίζησης είναι κυκλικές και το ανάμικτο υγρό οδηγείται από το φρεάτιο διανομής στο τύμπανο ηρεμίας κάθε δεξαμενής. Στην περιφέρεια της δεξαμενής τοποθετείται οδοντωτός υπερχειλιστής από τον οποίο υπερχειλίζουν τα επεξεργασμένα λύματα και από περιμετρικό κανάλι καταλήγει στην μονάδα απολύμανσης.

Η ενεργός ιλύς καθιζάνει στον πυθμένα της δεξαμενής από όπου ειδικά σχεδιασμένο σύστημα σάρωσης το ωθεί προς τον κεντρικό κώνο συλλογής. Από τον κώνο η καθιζημένη ιλύς απομακρύνεται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος.

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος

Στο αντλιοστάσιο ιλύος καταλήγει με βαρύτητα η καθιζημένη ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ιλύος (ανακυκλοφορία) αντλείται στην αναερόβια δεξαμενή για να διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση των μικροοργανισμών στις βιολογικές δεξαμενές. Η περίσσεια ιλύος απομακρύνεται από τη βιολογική επεξεργασία κατά τακτά χρονικά διαστήματα προς τη μονάδα πάχυνσης με ξεχωριστές αντλίες τοποθετημένες στο κτίριο πάχυνσης και αφυδάτωσης.