Καθημερινές Προμήθειες

Προφίλ

Η ΔΕΥΑΜ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυτιλήνης) ιδρύθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 637 Π.Δ., στις 30 Σεπτεμβρίου 1982 με το υπ΄αρίθμ. ΦΕΚ 130/14-10-1982 (Τεύχος Πρώτο), και είναι  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα. Διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της, από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 "περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης". Έδρα και  περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης, είναι η Πόλη Μυτιλήνη. Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού το έτος 1981, το Δημοτικό Διαμέρισμα Μυτιλήνης είχε 24.115 κατοίκους.

            Με το υπ' αρίθμ. 868/17-05-2011 ΦΕΚ (Τεύχος Δεύτερο), η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυτιλήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.), μετονομάζεται σε Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης  Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) με περιοχή αρμοδιότητας τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης. Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού το έτος 2011, το Δημοτικό Διαμέρισμα Μυτιλήνης είχε 28.879 κατοίκους.

            Με το υπ' αρίθμ. 1411/10-06-2013 ΦΕΚ (Τεύχος Δεύτερο), αποφασίζεται η άμεση επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας τη Διαδημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης  Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Λουτρόπολης Θερμής, Ευεργέτουλα, Μανταμάδου και Μηθύμνης. Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού το έτος 2011, οι περιοχές αρμοδιότητας είχε 45.984 κατοίκους.

            Με το υπ' αρίθμ 536/6-4-2015 ΦΕΚ ( Τεύχος Δεύτερο), αποφασίζεται η άμεση επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της Διαδημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης  Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), στις υπόλοιπες οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες, Ερεσού - Αντίσσης, Καλλονής, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Πολιχνίτου, Πλωμαρίου, Αγιάσου και Γέρας, δηλαδή υπό την αρμοδιότητά της είναι το σύνολο του Δήμου Λέσβου. Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού το έτος 2011, ο Δήμος Λέσβου  είχε 85.330 κατοίκους.

                        Η τελευταία σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, σύμφωνα με  το υπ΄αρίθ. 151/2017 πρακτικό  της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, ορίζει ως Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ τον Κ. Γιαννάκης Αντώνιος και  ως Αντιπρόεδρο τον Κ. Στεργίου Θεόδωρος και  τα υπόλοιπα 9 τακτικά μέλη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

            Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) σήμερα έχει στην αρμοδιότητά της όλο το νησί της Λέσβου, με έκταση 1.636 τ.χλμ. και  85.330 μόνιμους κατοίκους. Το σύνολο των ενεργών υδρομέτρων που εξυπηρετείται απο την ΔΕΥΑΛ είναι 67.500 και με συνεχώς αυξανόμενη τάση λόγω της οικιστικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η ετήσια κατανάλωση ύδατος κατά το έτος 2016 να ανέλθει κοντά στα 10.938.665,00 m3.

Αντικείμενο της ΔΕΥΑΛ είναι:

 • Η μελέτη, κατασκευή, επισκευή, επέκταση, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευση, καθώς και των πηγών, των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης στο σύνολο του Δήμου Λέσβου.
 • Η  κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Η προετοιμασία όλων των μελετών για να ικανοποιηθούν οι κυριότερες περιβαλλοντικές υποδομές στο Δήμο Λέσβου, που δεν είναι άλλη από την εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης στο σύνολο του Δήμου και η επεξεργασία των λυμάτων με εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.
 • Η έκδοση και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης.
 • Η σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης, και αποχέτευσης.
 • Η επιβολή και είσπραξη τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οφειλόμενων λογαριασμών, καθώς και προστίμων για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η αστυνόμευση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και εφαρμογή των αντίστοιχων κανονισμών δικτύων.

Η υδροδότηση των κατοίκων της νήσου Λέσβου, γίνεται από υδρευτικές πηγές και  γεωτρήσεις, ενώ για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, χρησιμοποιούνται 105 δεξαμενές εκμεταλλεύσιμης .

Τα σημεία υδροληψίας που εκμεταλλεύεται η ΔΕΥΑΛ για την παροχή πόσιμου νερού, είναι εκατόν σαράντα εννιά (149) Πηγές και  εκατόν ενενήντα (190) Γεωτρήσεις

ΣΤΟΧΟΣ

           Η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

           Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής μας είναι:

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Επιχείρησης
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
 • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας
 • Διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο
 • Αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ΔΕΥΑΛ έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού, οι κύριες δράσεις του οποίου είναι εστιασμένες στην:

 • Εκπόνηση μελετών για την αντικατάσταση όλων των παλαιών δικτύων ,ώστε να ακολουθεί τις σύγχρονες Περιβαλλοντολογικές Διατάξεις
 • Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οικονομικού προγραμματισμού
 • Ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τηλελέγχου και τηλεχειρισμού για αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
 • Εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων
 • Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για εξυπηρέτηση των πελατών
 • Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού
 • Ενδυνάμωση της κανονιστικής συμμόρφωσης και τη λήψη σχετικών πιστοποιήσεων