Καθημερινές Προμήθειες

Το εξωτερικό υδραγωγείο

Αντλιοστάσια/ Δεξαμενές/ Αγωγοί

Τα εξωτερικά έργα ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ περιλαμβάνουν αντλιοστάσια, δεξαμενές και αγωγούς και συνοπτικά είναι τα εξής :

 • Αντλιοστάσιο Πηγής Υδατα
 • Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Αγ. Τριάδα
 • Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Γυαλί
 • Δεξαμενές Αγ. Κυριακής Δ1 & Δ2
 • Πιεζοθραυστκή Δεξαμενή Δ3
 • Δεξαμενή Δ4 (Προφήτης Ηλίας)
 • Δεξαμενή Δ5 (Χρυσομαλλούσας)
 • Δεξαμενή Δ6 (Κάτω Χάλικα) (δεν έχει δοθεί ακόμα στην κατανάλωση)
 • Δεξαμενή Δ7 ( Άνω Χάλικας - Ράχη)
 • Δεξαμενή Πληγωνίου
 • Αντλιοστάσιο Α1 καταθλίβει νερό στην Δ4
 • Αντλιοστάσιο Α2 καταθλίβει νερό στην Δ6
 • Αντλιοστάσιο Α3 καταθλίβει νερό στην Δ7
Στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ανήκουν οι παρακάτω αγωγοί
 • Καταθλιπτικός αγωγός από Αντλιοστάσιο Υδάτων μέχρι την Δεξαμενή Γυαλί διαμέτρου Φ420 και μήκους 5.924 m
 • Καταθλιπτικός αγωγός από Αντλιοστάσιο Υδάτων μέχρι την Δεξαμενή Γυαλί διαμέτρου Φ300 και μήκους 5.981m
 • Βαρυτικός αγωγός διαμέτρου Φ300 από πηγή Καριώνα μέχρι Πιεζοθραυστική Δεξαμενή Αγ. Τριάδα μήκους 2.828m
 • Βαρυτικός χαλύβδινoς αγωγός διαμέτρου Φ300 από πιεζοθραυστική Δεξαμενή Αγ. Τριάδα έως τον Κόμβο Σύνδεσης με τον καταθλιπτικό χαλύβδινο αγωγό Φ300 του αντλιοστασίου Ύδατα μήκους 3.246 m.
 • Βαρυτικός αγωγός Φ300 από Κόμβο Σύνδεσης μέχρι την Πιεζοθραστική Δεξαμενή Γυαλί μήκους 5.142m
 • Βαρυτικός αγωγός από Δεξαμενή Γυαλί μέχρι Δεξαμενές Αγ. Κυριακής διαμέτρου Φ420 και μήκους 6.703 m
 • Βαρυτικός αγωγός από Δεξαμενή Γυαλί μέχρι Δεξαμενές Αγ. Κυριακής διαμέτρου Φ300 και μήκους 6.717m
 • Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς την Δεξαμενή Δ5 (Χάλικα) διαμέτρου Φ335 και μήκους 2.445 m
 • Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς την Δεξαμενή Δ5 (Χάλικα) διαμέτρου Φ350 και μήκους 309 m
 • Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς την Μεσαία Ζώνη Συνοικισμού διαμέτρου Φ280 και μήκους 100 m
 • Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς τη Μεσαία Ζώνη διαμέτρου Φ300 και μήκους 280 m
 • Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς την Δεξαμενή Δ3 διαμέτρου Φ400 και μήκους 200 m
 • Βαρυτικός αγωγός από τον Κεντρικό Διανομέα νερού προς το Λιμάνι διαμέτρου Φ250 και μήκους 4.000 m
 • Βαρυτικός αγωγός από δεξαμενή Δ5 (μέσω εσωτερικού δικτύου της πόλης της Μυτιλήνης) προς περιοχή Ακρωτηρίου 2.010 m
 • Βαρυτικός αγωγός από Κράτηγο προς Δεξαμενή Δ5 Φ200 6.328 m
 • Βαρυτικός αγωγός από πηγή Κρατήγου προς Δεξαμενή Δ5 Φ180 340m
 • Βαρυτικός αγωγός από Κράτηγο προς Δεξαμενή Δ5 Φ225 146 m
 • Βαρυτικός αγωγός από Κράτηγο προς Δεξαμενή Δ5 Φ200 311m
 • Βαρυτικός αγωγός από Πηγή Ταξίμι προς Κράτηγο Φ180 1.459m
 • Βαρυτικός αγωγός από δεξαμενή Δ5 προς Νότια Ζώνη Φ350 219m
 • Βαρυτικός αγωγός από πηγή Χασάν Πασά προς Ακρωτήρι Φ225 PVC 613m
 • Βαρυτικός αγωγός από πηγή Χασάν Πασά προς Ακρωτήρι Φ170 XYT 582m
 • Καταθλιπτικός αγωγός από Δεξαμενή Δ5 - Αντλιοστάσιο Α2 - προς Δ6 Φ200 ΧΑΛ 347m
 • Καταθλιπτικός αγωγός από Δεξαμενή Δ5 - Αντλιοστάσιο Α3 - προς Δ7 Φ125 ΧΑΛ 1.730m