Καθημερινές Προμήθειες

Διαχείριση δικτύου μέσω SCADA

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Το παραπάνω σύστημα περιλαμβάνει την προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού δεξαμενών, αντλιοστασίων, σταθμών διαρροών του δικτύου ύδρευσης, αυτοματοποίησης της χλωρίωσης καθώς επίσης την διασύνδεση για τον έλεγχο της λειτουργίας των  αντλιοστασίων ακαθάρτων και της Μονάδος Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Μυτιλήνης, και αποτελείται

-12 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), που βρίσκονται διάσπαρτοι στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης σε σημεία του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (Πηγές, Αντλιοστάςια, Δεξαμενές, Γεωτρήσεις) και 10 Τοπικούς Σταθμούς Δικτύου (Τ.Σ.Δ.), που βρίσκονται διάσπαρτοι  σε σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και μέςω αυτών μεταδίδονται ασύρματα πληροφορίες (στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.

Σε κάθε ένα από τους 22 Τοπικούς Σταθμούς έχουν εγκατασταθεί για την υλοποίηση του συστήματος  Τηλελέγχου –Τηλεχειρισμού ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης Παροχής, Στάθμης Δεξαμενών, Πίεσης στους Αγωγούς, Καταναλισκόμενη ενέργεια, Υπολειμματικού Χλωρίου, Πίνακες Αυτοματισμού, Δοσομετρικές Αντλίες Κεραίες-Ιστοί, Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές, συστήματα ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας

Με τα παραπάνω δομικά στοιχεία πραγματο-ποιείται ο Τοπικός Αυτοματισμός, η δοσομέτρηση των χημικών, η παρακολούθηση των αναλογικών σημάτων και τέλος η εκπομπή και λήψη των δεδομένων με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ).

 • Ο Τηλεέλεγχος πραγματοποιεί την καταγραφή των παραμέτρων ήτοι: Παροχές, Στάθμες Δεξαμενών, Πιέσεις, Υπολειμματικού Χλωρίου, Θολερότητας, Λειτουργία αντλιών, γεωτρήσεων, Χλωριωτήρων, ηλεκτρικών στοιχείων κινητήρων αντλιών
 • Ο Τηλεχειρισμός περιλαμβάνει την εκκίνηση- στάση αντλιών, γεωτρήσεων, χειρισμό ηλεκτροβανών είτε με χρονοπρόγραμμα είτε αυτόματα με την παρακολούθηση της στάθμης των Δεξαμενών, είτε τέλος χειροκίνητα με απόφαση του χειριστή του συστήματος.
 • Παρακολουθούνται επίσης και καταγράφονται οι βλάβες και οι μεταβολές των καταστάσεων των στοιχείων του συστήματος (π.χ. νερά στο δάπεδο, παραβίαση εισόδου πηγών-δεξαμενών, πτώση τάσεων ΔΕΗ, σταμάτημα – ξεκίνημα αντλιών).
 • Ελέγχεται τέλος και η λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων της Μυτιλήνης καθώς επίσης και των αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων.
 • Η παρακολούθηση και ο χειρισμός όλου του συστήματος γίνεται από το Κτήριο του Βιολογικού.
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

4 Τοπικούς Σταθμούς Αντλιοστασίων (Τ.Σ.Α.), που βρίσκονται στα 4 αντλιοστάσια ακαθάρτων  και μέσω αυτών μεταδίδονται πληροφορίες στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου για τον έλεγχο της λειτουργίας τους.

-Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) που είναι εγκαταστημένος στο κτήριο του Βιολογικού Σταθμού της ΔΕΥΑΜ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) είναι ένα σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με σκοπό  την εποπτεία, κεντρικό έλεγχο, αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές εκτελούνται εφαρμογές λογισμικού SCADA , δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή του συστήματος, να παρακολουθεί επί 24 ώρου βάσης ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης-εγκαταστάσεις της Μονάδος Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης, ενώ παράλληλα να μπορεί να το χειριστή από μακριά καθώς επίσης τα ανάλογα λογισμικά του ποιοτικού ελέγχου νερού, συντήρησης εξοπλισμού, GIS και μαθηματικής προσομοίωσης δικτύου ύδρευσης.

 • Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS. Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Strumap)-για την συγκέντρωση, αποθήκευση, ανάκτηση, ανάλυση και παρουσίαση χωρικών- γεωγραφικών πληροφοριών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του πρωτογενούς χαρτογραφικού υλικού (Χάρτες τοπογραφικά διαγράμματα) και κατασκευάστηκε, βάσει αυτού, το υπόβαθρο της εφαρμογής GIS. Στην συνέχεια όλα τα στοιχεία του δικτύου εισήχθηκαν στη εφαρμογή (αγωγοί, βάνες δεξαμενές κ.λ.π. ). Έτσι, όλο το δίκτυο ύδρευσης, με όλα τα στοιχεία του, αποτυπώνεται σε γραφική μορφή στον Υπολογιστή
ΓΡΑΦΙΚΉ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΚΤΎΩΝ GIS
 • Μαθηματική Προσομοίωση Δικτύου Ύδρευσης. Τα στοιχεία του δικτύου ύδρευσης εισήχθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφοδιασμένο με το κατάλληλο λογισμικό μοντελοποίησης (stoner-synerGEE) δικτύου, με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (διαστάσεις , τραχύτητα αγωγών, δεξαμενές, βάνες, κ.λ.π.)καθώς επίσης και η εισαγωγή καταναλώσεων. Κατόπιν εκτελέστηκαν διάφορα σενάρια ζήτησης, με βάσει τα υπάρχοντα στοιχεία καθώς και με την μελλοντική πληθυσμιακή εξέλιξη της περιοχής. Η μαθηματική επίλυση του μοντέλου έδωσε αποτελέσματα για τις πιέσεις και τις παροχές στους κόμβους του μοντέλου. Έτσι η ΔΕΥΑΜ διαθέτει ανά πάσα στιγμή το μαθηματικό μοντέλο ομοίωμα του δικτύου (μοντέλο), ώστε κάθε φορά που προκύπτει θέμα αλλαγής, επέκτασης ή λειτουργίας του δικτύου, να μπορεί να προςομοιώσει την λειτουργία του και να εξετάσει τα αποτελέσματα, πριν προβεί σε οποιανδήποτε εργασία
Υδραυλική Προσομοίωση Νότιας Ζώνης
 • Τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ιεράρχηση των μελλοντικών επενδύσεων στον τομέα της ύδρευσης της ΔΕΥΑΜ, μετά από επεξεργασία του τεράστιου όγκου πληροφορίας που θα συγκεντρωθεί με την πάροδο του χρόνου στην βάση δεδομένων του συστήματος. Με την καταγραφή των καταναλώσεων ανά ζώνη (ιδιαίτερα εκείνων της αιχμής ζήτησης), είναι δυνατόν να εισαχθούν στο υφιστάμενο μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου πραγματικές τιμές παραμέτρων, που να αντιστοιχούν στις ιδιαιτερότητες της πόλης μας και μάλιστα ανά ζώνη και όχι οι θεωρητικές της βιβλιογραφίας για τα δίκτυα ύδρευσης. Είναι αυτονόητο ότι με αυτό τον τρόπο ελέγχεται τόσο η λειτουργία του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου , ώστε να αποκατασταθούν τυχόν δυσλειτουργίες και να αξιοποιηθούν πλήρως οι υποδομές που υπάρχουν, αλλά το σπουδαιότερο είναι δυνατόν να προβλεφθούν ανά ζώνη ύδρευσης οι μελλοντικές τάσεις ζήτησης, ώστε να γίνει ιεράρχηση χρονική και τοπική των απολύτως απαραιτήτων επενδύσεων της ΔΕΥΑΜ για τις επόμενες δεκαετίες, με κριτήριο την βελτίωση για τον καταναλωτή και την επιχείρηση αξιοποίηση τους Αποτελεσματικότερος διοικητικός έλεγχος και οργάνωση

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Συνεχής εποπτεία, άμεση επέμβαση, λήψη στατιστικών στοιχείων, με στόχο τον βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό
 • Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών με την δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος ύδρευσης π.χ. παύση λειτουργίας αντλιών, γεωτρήσεων, χλωριωτών, πτώση στάθμης δεξαμενών πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τον καταναλωτή
 • Πρόληψη έκτακτων περιστατικών και αύξηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του καταναλωτή π.χ. νερά στο δάπεδο, υψηλή θερμοκρασία ρουλεμάν των αντλιών , παράνομη είσοδος στις δεξαμενές και πηγές
 • Ορθολογιστική διαχείριση των υδατικών πόρων των πηγών υδροληψίας, με την μείωση του αντλούμενου νερού με τον έλεγχο της στάθμης των δεξαμενών και του περιορισμού των αφανών διαρροών