Καθημερινές Προμήθειες

Νομοθεσία

Χρήση υδάτων

Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΠΔ 51/2007)

• Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών (ΚΥΑ 43504/2005)

• Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 (ΚΥΑ 2600/2001)

Υγρά Απόβλητα

• Τροποποίηση της 5673/400/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όρια για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β΄ 192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτής ΚΥΑ (ΚΥΑ 19661/1982)

• Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ’αυτό και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH) (ΠΥΣ 144/1987)

• Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα (ΚΥΑ 18186/271/88)

• Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα (ΚΥΑ 55648/2210/91)

• Ρύθμιση θεμάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας , από Συμβατικά Καύσιμα και άλλες διατάξεις (Ν. 2244/1994)

• Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησησς και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (Ν. 3010/2002)

• Συμπλήρωση της 19661/1982/1999 ΚΥΑ «Τροποποίηση της 5673/400/1997 ΚΥΑ… κ.λπ.» (Β΄ 122) Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για την διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.1) της απόφασης αυτής (Β΄ 1811) και ειδικότερα του άρθρου 2 (παραγ. Β) αυτής (ΚΥΑ 14306/0022/2002)

• Μέτρα και όροι για τη διαχείρηση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες (ΚΥΑ 37591/2031/03)

Προστασία περιβάλλοντος

• Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος (Ν. 1650/86)

Ασφάλεια – Βιολογικοί παράγοντες

• Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK (Π Δ 186/1995)

• Tροποποίηση του π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/EOK και 93/88/EOK" (97/A) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 174/97 (150/Α),σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/EK και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής» (Π Δ 15/1999)

• Οριακές τιμές έκθεσης και ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, σύμφωνα με το Προερδικό Διάταγμα Αριθμός 90/1999 (Λίστα ορίων)

Γενικά περί ΔΕΥΑ

Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως (Ν. 1069/1980)

• Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 1568/1985)

• Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (Ν. 2190/1994)

• Έλεγχος δημοσίου τομέα – Μετατάξεις – Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις (Ν. 2266/1994)

• Ρύθμιση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (Ν. 2349/1994)

• Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Ν. 2286/1995)

• Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τι Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Ν. 2307/1995)

• Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Ν. 2503/1997)

• Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Ν. 2647/1998)

• Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις (Ν. 2744/1999)

• Αποκατάσταση των παλινοστούντων ιθαγενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις (Ν. 2790/2000)

• Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις (Ν. 2839/2000)

• Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις (Ν. 2860/2000)

• Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (Ν. 2880/2001)

• Τροποιποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε. και άλλες διατάξεις (Ν. 2937/2001)

• Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειριματικότητας και άλλες διατάξεις (Ν. 2992/2002)

• Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις (Ν. 3013/2002)

• Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο φορέα και συναφείς ρυθμίσεις (Ν. 3051/2002)

• Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον τρόπο απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες ρυθμίσεις (Ν. 3052/2002)

• Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις (Ν. 3074/2002)

• Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις (Ν. 3075/2002)

• Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Ν. 3091/2002)

• Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (Ν. 3199/2003)

• Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις (Ν. 3263/2004)

• Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Ν. 3274/2004)

• Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετων και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Ν. 3316/2005)

• Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ (Ν. 3320/2005)

• Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005)

• Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)

• Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (Ν. 3669/2008)