Καθημερινές Προμήθειες

Ειδικός κανονισμός αποχέτευσης

Άρθρο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός περιλαμβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισμού) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετημένα υδατορεύματα η ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από:

• βιομηχανίες,

• βιοτεχνίες,

• νοσοκομεία,

• εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίμων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ),

• συνεργεία,

• πλυντήρια (κάθε κατηγορίας),

• εστιατόρια-ταβέρνες

• μονάδες εκταφής πάσης φύσεως έμβιων όντων

• στάβλους,

• σφαγεία,

• πρατήρια υγρών καυσίμων,

• εγκαταστάσεις εμπορίας-διακίνησης χημικών

και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εμπορικών καταστημάτων. Διευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νομίμως ή παρανόμως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό κανονισμό.

Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να πραγματοποιούνται και σε τμήμα μόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά μόνον.

Άρθρο 2ο

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. “Επεξεργασία λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων" καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την εξάλειψη ή τη μείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσμενών συνθηκών.

2.2. “Βιολογικώς απαιτούμενο Οξυγόνο” ή Β.Α.Ο (BOD) καλείται η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως μικροοργανισμών καταναλισκόμενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ημερών και σε θερμοκρασία 20οC εκπεφρασμένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.3. “Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο” ή Χ.Α.Ο (COD) καλείται η ποσότητα του υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόμενου οξυγόνου κατά την δι’επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού μέσου, χημική (άνευ μεσολαβήσεως μικροοργανισμών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχομένων αναγωγικών ουσιών.

2.4. “Χρώμα υγρού” καλείται η εμφάνιση του υγρού μετά την εξ’αυτού αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.5. “Λίπη και Έλαια” καλούνται οι ουσίες οι δυνάμενες να εξαχθούν εκ δειγμάτων δια πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριμένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.6. “mg/l” είναι τα χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και ισούνται με μέρη ανά εκατομμύριο.

2.7. “pH” διαλύματος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το μέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασμένης δια της κλίμακας ph από 0 έως 14 . Μέσο της κλίμακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυμα ενώ τιμές άνω του 7,0 δηλώνουν το μέγεθος αλκαλικότητας και τιμές κάτω του 7,0 το μέγεθος της οξύτητας.

2.8. “Φαινολικές ενώσεις” στο σύνολό τους καλούμενες “φαινόλες” , καλούνται τα υδροξυλισμένα παράγωγα του βενζολίου δυνάμενα να προσδιοριστούν με τις Πρότυπες Μεθόδους.

2.9. “Πρότυπος Μέθοδος” καλείται η διαδικασία η περιγραφόμενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυμάτων”, του Οργανισμού Δημοσίας Υγείας των Η.Π.Α

2.10. “Στερεά εν αιωρήσει” καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόμενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού.

Άρθρο 3ο

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες ) που είναι εγκαταστημένες μέσα στα όρια του Δήμου ….. υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.

• Όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό αγωγό

• Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής.

• Η εντός του δικτύου υπονόμων περιοχή αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. παροχέτευση των μη οικιακών (βιομηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούμενης υπό της Δ.Ε.Υ.Α.

3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεπομένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ η υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς την Δ.Ε.Υ.Α. σχετικής μελέτης στην οποίαν θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (με τις χρονικές της διακυμάνσεις και τις αιχμές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερμοκρασία, διακυμάνσεις του pH, τοξικότητα, βαρέα μέταλλα, βιοδιασπασιμοτητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκωδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ’ ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η prEN 1825 για την κατακράτηση λιπών). Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Κατ’ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιμων και τα πλυντήρια-λιπαντήρα αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστημα ελαιοσυλλέκτη-βορβοροσυλλέκτη (διατίθεται σχετικό υπόδειγμα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι απλός οικιακός σύφωνας.

Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για τη σύνταξη επιστημόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει χημικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου βάσεως εκροής των αποβλήτων, χημικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόμενης επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίμακας 1:50 τουλάχιστον κατόψεων και τομών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να διευκολύνει τον έλεγχο της μελέτης . Η Δ.Ε.Υ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίμων στοιχείων και πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των προβλεπομένων καθώς και προστατευτικών μέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον.

3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) μηνός από της προσκλήσεώς των, υποβάλουν προς έλεγχο τα υπό της παρούσης προβλεπόμενα στοιχεία.

3.4 Για την εκτέλεση των χημικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές μέθοδοι κατά προτίμηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αμερικανικής Ενώσεως Δημοσίας Υγείας περιγραφόμενες Πρότυπες Μεθόδους.

3.5 Προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α., η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται μέσα στα όρια που ορίζονται στον

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ

3.6 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για Επιχειρήσεις που λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χημικό εργαστήριο (με έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσημο κρατικό η πανεπιστημιακό εργαστήριο. Για Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασμού χημικό ή χημικό μηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.

3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης μηχανημάτων κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑ.

3.8 Μετά την από την Δ.Ε.Υ.Α. προκαταρκτική έγκριση της μελέτης διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εφαρμόσουν τα στη μελέτη προβλεπόμενα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ή άλλης από την Δ.Ε.Υ.Α. τασσομένης αναλόγως προς το μέγεθος της υπόψη εγκαταστάσεως επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων.

3.9 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσμίας η Δ.Ε.Υ.Α. θα προβαίνει στην διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων δι' αυτοψιών και δειγματοληψιών διενεργουμένων υπό αρμόδιου συνεργείου του. Η Δ.Ε.Υ.Α. μπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόματου δειγματολήπτη με έξοδα της αποχετευόμενης επιχείρησης.

3.10 Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόμενο.

3.11 Κατά την υπό της Δ.Ε.Υ.Α. χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το ποσό δια του οποίου θα επιβαρύνεται ετησίως εκάστη βιομηχανία ή άλλη ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια την σε Κεντρικό Σταθμό μικτό (ομού μετά των οικιακών λυμάτων) βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των. Η τοιαύτη επιβάρυνση θα καθορίζεται υπό του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. αναλόγως προς το αποχετευόμενο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφραζόμενο εις kg στερεών εν αιωρήσει BOD5 και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος.

3.12 Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισμένου χρόνου καθοριζόμενου υπό του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.

3.13 Προ της λήξης ταύτης η διεύθυνση της βιομηχανίας οφείλει να υποβάλει στην Δ.Ε.Υ.Α. τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της ως και της πλήρους συμμορφώσεώς της προς τους όρους της παρούσης προκειμένου να λάβει την ανανέωση της άδειας αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή μη αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, η Δ.Ε.Υ.Α. δύναται να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια.

3.14 Αν κριθεί απαραίτητο, η ΔΕΥΑ μπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή μερικό αποχρωματισμό των αποβλήτων με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

3.15 Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουμένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ με την χρήση βόθρων καθίζησης η άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από την Δ.Ε.ΥΑ. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

Άρθρο 4ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσημο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευμένων βιομηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενημερώνεται καθημερινώς και υπογράφεται υπό αρμόδιου Χημικού Μηχανικού .

4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α. για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει μεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων.

• Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκπομπής.

• Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α. που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.

4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξομάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να γίνεται σε καθορισμένες ώρες της ημέρας.

Άρθρο 5ο

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.

5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίμου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισμός τριών συνεχόμενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συμβολαίου σύνδεσης.

5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεπομένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την ΔΕΥΑ και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους.

5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικώς στο άρθρο 17.4 του Κανονισμού Αποχέτευσης.

Άρθρο 6ο

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγματοληψίας για την μέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως προσιτούς για καθαρισμό και επιθεώρηση.

6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευόμενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των ανωτέρω χώρων προερχόμενα λύματα διέρχονται εξ'ολοκλήρου δια των φρεατίων επισκέψεως.

6.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, στο εντεταλμένο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. για την λήψη δειγμάτων και την μέτρηση της παροχής.