Καθημερινές Προμήθειες

Κανονισμός Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει:

α) τους όρους λειτουργίας του δικτύου υπονόμων των λυμάτων οικιακής χρήσης και των ομβρίων νερών της περιοχής ευθύνης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μυτιλήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ).

β) τους όρους και προϋποθέσεις (διαδικασίες, περιορισμούς, τρόπο χρέωσης, τρόπο συνεργασίας, κυρώσεις) για τη σύνδεση όλων των ακινήτων στα δίκτυα αποχέτευσης (όπου υπάρχουν σε λειτουργία)

γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για κάθε σύνδεση και αποχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης των λυμάτων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εργαστήρια, συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, στάβλους, καταστήματα και κάθε άλλης δραστηριότητας που παράγει υγρά απόβλητα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α!)

δ) τους όρους και προϋποθέσεις παραλαβής βοθρολυμάτων και λασπών στο σταθμό υποδοχής βοθρολυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασiας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μυτιλήνης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β!)

ε) τον τρόπο κατασκευής των φρεατίων σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο των οικοδομών ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ!)

στ) Τις επικίνδυνες ουσίες σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τους στα αστικά και βιομηχανικά λύματα πριν τη σύνδεσή τους με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία:

Ν. 1069/80 Ν. 2307/95

 

Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται οι όροι «Υπηρεσία» ή «Επιχείρηση», εννοείται η Διαδημοτική Επιχείρηση 'Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μυτιλήνης (Δ.Ε.Υ.Α.Μ).

  • ΥΔ Ε1 β)221 )65 και ερμηνευτ.- συμπληρωμ. Υπ. Αποφάσεις
  • Ν.1650)86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
  • ΚΥΑ 5673/400/14-3-97

 

Άρθρο 2ο

Υποχρεώσεις - ακiνητα που υποχρεωτικά συνδέονται με τα δiκτυα.

2.1. Όποιος θα συνδεθεi με τα δίκτυα αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου.

2.2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακάθαρτων, (συμφ. με Υγ.Δ.Ειβ/221/65 ). Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται (όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης).

Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 2.1 και 2.2. υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους, όπως θα ορίσει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ, διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφισταμένης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο υπόνομο.

2.3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η διέλευση και η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.

2.4. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος όπως ορiζουν οι σχετικές διατάξεις ( ΓΟΚ, κτιριοδομικός κανονισμός και Υγειονομικές διατάξεις).

 

Άρθρο 3ο

Εξωτερικές διακλαδώσειc - Εσωτερικό Δίκτυο – Αποχέτευσης Ακινήτων.

3.1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαμβάνει:

α) το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του

ακινήτου.

β) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου, και

γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.

Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου και η δυνατόν επί του πεζοδρομίου. Για τα ακiνητα της κατηγορiας B του άρθρου 10 του παρόντα κανονισμού που θα συνδεθούν με το δiκτυο ακάθαρτων, το φρεάτιο αυτό θα εiναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψiας των αποβλήτων.

3.2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Κανεiς εκτός της Δ.Ε.Υ.Α.Μ δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

3.3. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου, καθώς επίσης και η αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων δικτύων, γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ με δαπάνες, των ιδιοκτητών.

3.4. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι και του φρεατίου προσαρμογής (περιλαμβανόμενου και του φρεατίου) κατασκευάζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ΓΟΚ) και με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων και με υπόδειξη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. όπου απαιτείται

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.

3.5. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 3.2 έως και 3.4, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.

Άρθρο 4ο

Αριθμός εξωτερικών διακλαδώσεων

4.1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεi αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερες από ένα δρόμους, σε ένα όμως από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον μη προβλεπόμενο δρόμο, με δική τους επιβάρυνση.

4.2. Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική γραμμή αποχέτευσης και κάθε εξωτερική γραμμή αποχέτευσης αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.

4.3. Παρεκκλiσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσiας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ:

α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική γραμμή αποχέτευσης (διακλάδωση).

β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ η σύνδεση δύο οικοδομών σε ένα φρεάτιο

γ) Όταν σε τμήμα γενικού κτιρίου της κατηγορiας Α του άρθρου 10 γίνεται χρήση κτιρiου της κατηγορίας Β του αυτού άρθρου.

Άρθρο 5ο

Αποχέτευση χαμηλών χώρων:

Κατά, κανόνα απαγορεύεται η αποχέτευση υπογείων χώρων.

Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί αποχέτευση απόνερων υπογείου, εφόσον προβλέπεται μηχανική ανύψωση των νερών που θα αποχετευτούν προς το φρεάτιο ελέγχου της οικοδομής.

Στις περιπτώσεις αυτές η άντληση θα περιλαμβάνει μόνο τα λύματα των υπογείων και όχι των υπεράνω ορόφων οι οποίοι πρέπει να αποχετεύονται με φυσική ροή προς το φρεάτιο ελέγχου.

Άρθρο  6ο

Αποχετευόμενα υγρά

6.1. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια για τις απορριπτόμενες ουσίες στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο Παράρτημα Δ! που συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό.

Απαγορεύεται η αποχέτευση και γενικά η απόρριψη δια των εγκαταστάσεων αποχέτευσης στα δίκτυα υπονόμων των εξής ουσιών:

α) Λυμάτων ή βοθρολύματα που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους οι οποίοι και καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Ειδικά τα βοθρολύματα θα γίνονται δεκτά στο σταθμό βοθρολυμάτων με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (παράρτημα Β! ).

β) Ουσιών οποιαδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοi (π.χ. απορριμμάτων μαγειρεiων,σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου, τέφρας, ρακών, κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων, απορριμμάτων κλινικών, απορριμμάτων ή λασπών συνεργείων, εργαστηρίων, βιοτεχνιών μαρμάρου κ.λ.π.)

γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ' αυτό.

δ) Αερίων και ατμών. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.

ε) Νερών αποχέτευσης που εμποδίζουν ή βλάπτουν την λειτουργiα των υπονόμων (π.χ. λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κ.λ.π.) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.

στ) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα στους υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά την κρiση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, ποσότητες.

ζ) Νερών που μπορεi να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ή στο περιβάλλον.

η) Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις (λόγω αποσύνδεσης ζύμωσης κ.λ.π.)

Θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Ι) Ραδιενεργών ουσιών κάθε είδους

Απαγορεύεται η διάθεση ομβρίων υδάτων, σε δίκτυα ακαθάρτων τα οποία μπορεί να βλάψουν την ομαλή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η θερμοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 35 οC.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει εσχάρα με ανοίγματα 20 mm.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν μέσα κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία ανάφλεξης είναι iσα ή μικρότερα των 25 οC.

Το ΡΗ των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες στον πίνακα 6.1, εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5 m3, οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.

Η συνολική συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 mg/I (συμφ. και με τον πiνακα 6.1).

Οι τιμές της παραγράφου 6.1 (ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1) νοούνται σαν τιμές στιγμιαiες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Σαν τιμή σύγκρισης προς τις τιμές της παραγράφου 6.1 υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία δείγματα.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει κiνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων, ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.

6.2. Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεί να ζητήσει, πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους, και πλήρη αποχρωματισμό τους με ειδικές εγκαταστάσεις εφαρμοζόμενης αναλόγως της προηγούμενης παραγράφου.

6.3. Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π., (νερά συμπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π.) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

6.4. Απαγορεύεται η απ' ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόμων των ακάθαρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κ.λ.π., ώστε να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1. και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! του παρόντος κανονισμού, με βόθρους καθίζησης, διάταξης γενικά που εγκρiνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ, η οποία στην αντίθετη περίπτωση μπορεi να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ.

6.5. Για την αποχέτευση των υπογεiων εδαφικών νερών στο δiκτυο ακάθαρτων απαιτεiται ειδική άδεια του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ που καθορίζει και ειδικότερους όρους σύνδεσης. Τα νερό αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρiων, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να εiναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων υδάτων της υπονόμου, στο υπέδαφος.

6.6. Στις περιπτώσεις που, όσο και αν είχε προβλεφθεί το αντiθετο, εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 6.1, ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους ειδοποιώντας άμεσα την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Παράλληλα της ειδοποίησης συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεί να διακόψει την σύνδεση.

6.7. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες, αν κρίνει ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα από κάποιο συνδεόμενο στα δίκτυα ή στη δημόσια υγεία ή στην εγκατάσταση καθαρισμού ή στην κατάσταση του αποδέκτη ή στο περιβάλλον.

6.8. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποiες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο ατrό το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόμενου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Άρθρο 7ο

Απαγόρευση χρησιμοποίησης υγρών αποχέτευσης

Απαγορεύεται η χρησιμοποiηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χεiμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικός ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και τη σύμφωνη γνώμη της Δνσης Υγιεινής Μυτιλήνης.

Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF

Mg/l

15

Συνολικά στερεά δια εξάτμισής

Mg/l

1500

Ολικά διαλυμένα στερεά – εξάτμισης στους 1050 C

Mg/l

 

Στερεά αιωρούμενα

Mg/l

500

B.O.D.5

Mg/l

500

C.O.D. προσδιοριζόμενο με διχρωμικό Κάλιο

Mg/l

1000

Αμμωνία ελεύθερη ως ΝΗ4+-Ν

Mg/l

50

Φωσφορικά άλατα ως ΡΟ43-

Mg/l

10

Φθοριούχα ως F-

Mg/l

10

Χλωριούχα ως Cl-

Mg/l

1500

Θειούχα ως H2S

Mg/l

2

Θειώδη ως SO32-

Mg/l

10

Θεϊκά ως SO42-

Mg/l

1000

Κυανιούχα ως CN-

Mg/l

3

Αρσενικό ως As

Mg/l

0.5

Βάριο ως Ba

Mg/l

20

Βόριο ως Β

Mg/l

4

Κάδμιο ωςCd

Mg/l

0.1

Χρώμιο ΙΙΙ ως Cr

Mg/l

2

Χρώμιο IVως Cr

Mg/l

0.5

Σίδηρος ως Fe και

Mg/l

4

Μαγγάνιο ως Mn

Mg/l

Υδράργυρος ως Hg

Mg/l

0.01

Νικέλιο ως Ni

Mg/l

4

Μόλυβδος ως Pb

Mg/l

0.2

Χαλκός ως Cu

Mg/l

0.1

Άργυρος ως Ag

Mg/l

0.1

Σελήνιο ως Se

Mg/l

0.10

Ψευδάργυρος ως Zn

Mg/l

1

Σύνολο τοξικών στοιχείων

 

 

Σ

CV

<=3

 

 

LV

Όπου LV μέγιστο επιτρεπόμενο όριο . Ως τοξικές ουσίες θεωρούνται :

As, Cd, Cr,H2S, Ni, Pb, Cu, Se, Zn

Λίπη και Λάδια

Mg/l

 

Ζωικά και φυσικά

Mg/l

50

Ορυκτά λάδια (εκχυλιζόμενα με αιθέρα υδρογονάνθράκες )

Mg/l

20

Φαινόλαι ως CH3OH

Mg/l

1

Αλδευδαι ως CH3COH

Mg/l

4

Μερκαπτάνες ως s

Mg/l

0.1

Διαλύται οργανικοί αρωματικοί

Διθειούχος άνθρακας, χρωροφόρμιο, τετρα-χλωριούχος άνθρακας, διχλωριοαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλαίνιο

Mg/l

2

Mg/l

Χλωριούχες ενώσεις

(Εντομοκτόνα, διαλύτες πλαστικοποιητές )

Mg/l

0.1

Ελευθέρα χλώρια

Mg/l

5

Ενώςεις επιφανειακής δράσης περιεχόμενες στα απορρυπαντικά ως Μ.Ο.Α.S

Mg/l

10

Άρθρο 8ο

Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης

8.1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η Δ.Ε.Υ.Α.Μ, η οποία στη συνέχεια το ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεί να διακόψει την παροχή νερού ή / και την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ή / και να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ .της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

8.2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειάσουν τελείως, το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεi και να επιχωθούν. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου που καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Άρθρο 9ο

Έλεγχος εγκαταστάσεων

9.1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ με αυτοψία. Αν χρειάζεται γίνονται και εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύεται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία, για την ασφαλή και καλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

9.2. Ζημιές που προξενούνται από επεμβάσεις οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ και η δαπάνη χρεώνεται σ' αυτόν που προξένησε τη ζημιά

9.3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση του αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώνει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης. Αν χρειάζεται ενημερώνει και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Άρθρο 10ο

Χορήγηση αδειών σύνδεσης

10.1. Πριν από κάθε ενέργεια για έκδοση της νόμιμης άδειας οικοδομής προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων η επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ, με αίτησή τους (που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση της οικοδομής) πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη ή την έκθεση.

 

 

10.2. Για την χορήγηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Μ της αδεiας σύνδεσης με τα δίκτυα απαιτούνται:

Α. Νέες υπό ανέγερση ή υπάρχουσες οικοδομές

(περιλαμβανομένων κατοικιών, γραφείων, εμπορικών καταστημάτων).

Μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της αδεiας σύνδεσης πρέπει να υποβληθεί θεωρημένη άδεια από την Πολεοδομία (ή προκειμένου για νομιμοποιημένο αυθαίρετο τα έγγραφα νομιμοποίησης) όπου να αναγράφεται η ολική δομημένη επιφάνεια των ορόφων σε m2 και ο ολικός όγκος τού ακινήτου ή βεβαίωση αρμοδίου τεχνικού για την ολική δομημένη επιφάνεια και το συνολικό όγκο των ορόφων (σε περίπτωση νομιμοποιηθέντος αυθαιρέτου) συνοδευόμενη από τα παρακάτω σχέδια ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, όπου εκτός των άλλων θα απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής (με τον αριθμό των ορόφων, υπογείων κ.λ.π.) που θα συνδεθούν καθώς και η θέση τυχόν βόθρων που καταργούνται.

β) Διάγραμμα κάλυψης των ορόφων και κάθε άλλο σχέδιο (τομές κλπ) της οικοδομής, όπου φαίνεται το εσωτερικό δίκτυο της αποχέτευσης, το σημείο εκβολής και γενικά κάθε λεπτομέρεια της εσωτερικής αποχετευτικής εγκατάστασης που θα καταλήγει στο φρεάτιο ελέγχου.

Τα παραπάνω σχέδια και διαγράμματα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Μηχανικού που τα συνέταξε και του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης (διαχειριστής) είναι υπεύθυνος έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Μ για ατελή ή εσφαλμένη εφαρμογή τους.

γ) Πίνακα με ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και αριθμό υδρόμετρου καθενός (εφ' όσον έχουν χωριστά υδρόμετρα). Για περίπτωση νέας πολυκατοικίας όπου δεν έχουν πωληθεί ή κατοικηθεi όλα τα διαμερίσματα η ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ με τα ονόματα των νέων ιδιοκτητών ή νέων ενοικιαστών είναι ευθύνη του διαχειριστή, που υποχρεούται επίσης να ενημερώνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ για κάθε αλλαγή χρήσης που παράγει υγρά απόβλητα (εκτός οικιακών) και υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε μεταρρύθμισης ή συμπλήρωσης της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης, που θα κριθεί αναγκαία στη σύνδεσή της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης.

Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχθεί, δίνεται απ' τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ ορισμένη προθεσμiα, η οποία, μόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίμου, καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς και στην ολική ή μερική εκτέλεση των απαιτούμενων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Προκειμένου για πολυκατοικiες όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοi συνιδιοκτήτες, η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης, υποβάλλεται από εκπρόσωπο των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Β. Κτiρια και εγκαταστάσεις κάθε χρήσης εκτός κατοικιών γραφείων, καταστημάτων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σταθμοί αυτοκινήτων, κ.λ.π.)

Β1. Νέα υπό ανέγερση κτiρια.

Όσοι Θέλουν να οικοδομήσουν, πρέπει να υποβάλλουν στην Δ.Ε.Υ.Α.Μ, εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α. του άρθρου αυτού, την συμπληρωματική μελέτη και όσα άλλα δικαιολογητικά καθορίζονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α!, σε τρία αντίτυπα, όπου θα προβλέπονται οι αναγκαίες εγκαταστάσεις ώστε τα απορριπτόμενα λύματα να καθαρίζονται κατάλληλα (και με όλη την απαιτούμενη προεπεξεργασία), ώστε να πληρούν τους περιορισμούς που τίθενται από τον παρόντα κανονισμό.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία και στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων και την λήψη και άλλων προστατευτικών της καλής λειτουργίας του δικτύου μέτρων.

Η παραπάνω συμπληρωματική μελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων, και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς.

Μόνο μετά από έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ για καλή εκτέλεση των ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων της Υπηρεσίας και των όρων του παρόντος Κανονισμού, είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων.

Β2. Υπάρχοντα κτίρια

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, μετά από πρόσκληση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και σε ειδική προθεσμία που καθορίζεται στην πρόσκληση, υποχρεούνται να υποβάλλουν αiτηση σύνδεσης του ακινήτου συνοδευόμενη, εκτός από τα απαιτούμενα για τα υφιστάμενα κτiρια της περίπτωσης Α. του παρόντος άρθρου και από βεβαίωση - έκθεση αρμόδιου Χημικού ή Χημικού Μηχανικού για τις υφιστάμενες ειδικές εγκαταστάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί καθώς και για την ποιότητα των αποχετευμένων υγρών. Μη υφιστάμενων ειδικών εγκαταστάσεων, υποβάλλεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων, ανάλογη της αναφερόμενης για τα κτίρια της περίπτωσης Β1 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω έκθεση ή μελέτη υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς. H Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχεiο ή πληροφορία θεωρεί χρήσιμο ή την κατασκευή επιπλέον έργων ή λήψη επιπλέον, των υφιστάμενων ή προτεινόμενων μέτρων που θεωρεί αναγκαία. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεί επίσης να επιβάλλει, για διευκόλυνση των δοκιμαστικών εξετάσεων που χρειάζονται, την κατασκευή ειδικών φρεατίων επιθεώρησης, μέσα απ' τα οποία θα διέρχονται οι αγωγοi εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Από την Υπηρεσία ορiζεται ειδική προθεσμία για την κατασκευή των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω έργων προς σύνδεση του ακινήτου. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης αυτών, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων της Υπηρεσίας και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατή η εκτέλεση της σύνδεσης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμiα για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης ή την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ.

10.3. Για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου σαν ανήκοντος στην κατηγορία ακινήτων Β του παρόντος άρθρου, με τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις, αρκεi χρήση της κατηγορiας αυτής και σε τμήμα μόνο τον ακινήτου, εκτός αν το τμήμα αυτό αποχετεύεται στο δiκτυο ακάθαρτων αποκλειστικά με ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης.

10.4. Ο ιδιοκτήτης ακινήτου, που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε σαν ακίνητο της κατηγορίας Α του παρόντος άρθρου μεταγενέστερα, και του οποίου,πρόκειται να γίνει χρήση ακινήτου της κατηγορίας ακινήτων Β του παρόντος άρθρου, υποχρεούται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να υποβάλλει τα απαιτούμενα κατά την παράγραφο Β2 έκθεση ή μελέτη των απαιτούμενων ειδικών, εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή στοιχεiο ή την εκτέλεση και επιπλέον έργων ή λήψη και επιπλέον μέτρων. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών, της τήρησης των υποδείξεων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι επιτρεπτή η αποχέτευση της νέας χρήση

10.5 Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και κάθε ψευδούς δήλωσης ως προς την χρήση του ακινήτου, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ μπορεi να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ., να διακόψει την σύνδεση νερού του ακινήτου ή και τη σύνδεση αποχέτευσης.

10.6 Κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αυτοψίας από συνεργεία της Επιχείρησης προς εξακρiβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχεiων και δικαιολογητικών.

Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας, ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, συνεπάγεται τη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου ή και την επιβολή προστίμου καθοριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Άρθρο 11ο

Δαπάνες και Εισφορές

11.1. Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνεται το κόστος κατασκευής του φρεατίου ελέγχου καθώς και ο εξαερισμός του φρεατίου ελέγχου.

11.2. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος Κανονισμού. Οι δαπάνες καθορiζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.

11.3. Για την σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, εκτός από την ανωτέρω αναφερόμενη δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης καταβάλλεται, εφάπαξ, το τέλος (δικαiωμα) σύνδεσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τον ολικό όγκο της οικοδομής (συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων που αποχετεύονται με άντληση στο δίκτυο αποχέτευσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό) του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου (όπως προκύπτει από το φύλλο αδείας της οικοδομής και το διάγραμμα κάλυψης)

Η ανά κυβικό μέτρο τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορiζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (πράγμα το οποίο ο ιδιοκτήτης οφεiλει να δηλώσει αμέσως) για τα νέα m2 θα οφεiλεται τέλος σύνδεσης σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m3 της νέας οικοδομής αφαιρουμένων των m3 της παλαιάς που κατεδαφίστηκε.

11.4 Σε περίπτωση Βιομηχανικών περιοχών ή μεγάλων Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η χρέωση ανά κυβικό μέτρο προσδιορίζεται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας.

11.5. Οι δαπάνες των § 11.3.και 11.4. καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, αν το ποσό είναι πολύ μεγάλο είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς Ύδρευσης μετά από εισήγησή του Προϊστάμενου της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ και έγκριση από το Γενικό Διευθυντή τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ .

11.6. Σε περiπτωση επέκτασης των oρίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α., το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ καθορiζει το ποσοστό συμμετοχής του Ο.Τ.Α. στο κόστος κατασκευής των δικτύων και τέλος επιβάρυνσης των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Σε περίπτωση ανάληψης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ υποχρέωσης αποχέτευσης με προγραμματική σύμβαση τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται από τον αντισυμβαλλόμενο φορέα.

Άρθρο 12ο

Τέλος χρήσης υπονόμων

12.1. Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης κατά χρήση ιδιοκτησίας, και από τη χρονική στιγμή της σύνδεσης αυτής στο δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογiζεται επί των m3 νερού που χρεώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης ή μπορεί να καθοριστεί διαφορετικοί μόνο με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια κ.λ.π. ακίνητα καθοριζόμενα από το Δ.Σ. σε κατηγορiες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορiζεται με απόφαση του Δ.Σ. και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π.)

12.2. Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων, ο τρόπος υπολογισμού του και καταβολής του ορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

 Για τις περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορiζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να καθορίζεται στην απόφαση του Δ.Σ. η τοποθέτηση παροχομέτρου στο φρεάτιο εξόδου (ελέγχου) των λυμάτων με καταγραφικό όργανο για συνεχή έλεγχο της παροχής των λυμάτων.

Άρθρο 13ο
Αποχέτευση βοθρολυμάτων

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο και κατά τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση, είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα και η απόρριψη τους στο σταθμό βοθρολυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και μετά από έλεγχο της σύστασής τους. Η παραλαβή των βοθρολυμάτων στο βιολογικό ρυθμίζεται από το παράρτημα Β.’ του παρόντος κανονισμού και από σχετική Νομαρχιακή απόφαση.

Άρθρο 14ο
Ειδικά θέματα

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί του Θέματος ή σε Επιτροπή που θα συγκροτήσει.

Άρθρο 15ο
Προσκλήσεις Επιδόσεις Υπεύθυνοι

15.1. Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευμένου ακινήτου (π.χ. μισθωτής), ευθύνεται έναντι της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισμού ή οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Μ λόγω της αποχέτευσης από κοινού και εις ολόκληρων με τον ιδιοκτήτη.

15.2. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ επi αποδείξει ή δικαστικό επιμελητή, ή ταχυδρομικά. Αρκεί δε η προς ειδοποίηση πρόσκληση κ.λ.π. όλων, η επίδοση προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνιδιοκτήτες.

15.3. Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποiηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισμού.

15.4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ δεν φέρει καμiα ευθύνη για τυχόν βλάβες που προήλθαν από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε προηγούμενη ειδοποίηση.

Άρθρο 16ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων

16.1. Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο ελέγχου μέχρι τον υπόνομο της οδού ασκείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ με αυτοψία ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών, εκτελούμενων εν ανάγκη των απαιτούμενων εκσκαφών κατεδαφίσεων δειγματοληψιών κ.λ.π. Άρνηση του ιδιοκτήτη ή του χρήστη ακινήτου να επιτρέψει την εiσοδο των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ στο ακίνητο, σε περίπτωση που η Δ.Ε.Υ.Α.Μ κρίνει ότι δημιουργεiται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργiα των δικτύων, του Βιολογικού σταθμού ή πρόβλημα ή απειλή στη δημόσια υγεiα, μπορεί να οδηγήσει σε άμεση διακοπή της σύνδεσης Ύδρευσης ή/ και αποχέτευσης του ακινήτου μετά από απόφαση του γενικού Διευθυντού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

16.2. Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεωρήσεως) απ' όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή κατάλληλου αεραγωγού >Φ60, από το φρεάτιο επισκέψεως μέχρι 1,50 μ πάνω από το δώμα.

16.3. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρiτου εκτός της Δ.Ε.Υ.Α.Μ στο δiκτυο υπονόμων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επανορθώνονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ σε βάρος αυτού που τις προξένησε.

Άρθρο 17ο
Σύνδεση άλλων ΟΤΑ στο αποχετευτικό . δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση άλλων ΟΤΑ ή άλλων οικισμών στο αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ θα καθορiζονται με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ (μετά από εισήγηση της Υπηρεσiας).