Καθημερινές Προμήθειες

Κοινωνικό τιμολόγιο

Ισχύουν ειδικά τιμολόγια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα και με την δυνατότητα που μας δίνει ο Ν. 4071/12, άρθρο 10 παραγρ.12. (Για όλο τον Δήμο)

 1. Πολυτέκνων
 2. Τριτέκνων
 3. μονογονεϊκών οικογενειών*
 4. ανάπηροι = κ > του 80%
 5. ανάπηροι = κ > του 67%
 6. απόρων με βιβλιάριο ανασφάλιστου
 7. μακροχρόνιων ανέργων (άνω του έτους)**

Tέκνα άνω των 18 ετών η γονείς που συνοικούν με τον υπό ένταξη καταναλωτή στα κοινωνικά τιμολόγια , τα ετήσια εισοδήματα των θα προσμετρούνται στο συνολικό υπολογιζόμενο εισόδημα.

* προσκόμιση διαζυγίου η δικαστικής απόφασης για την εξ ολοκλήρου επιμέλεια διατροφή παιδιών με ηλικία έως 24 ετών.

** 1) μόνο σε άγαμο η μονογονεική οικογένεια
    2) Σε περίπτωση ζευγαριού προϋπόθεση να είναι και οι δυο άνεργοι σε συνάρτηση με τα εισοδήματα τους κ την περιουσιακή τους κατάσταση.

Αιτήσεις υπαγωγής στην ένταξη ευπαθών ομάδων γίνονται δεκτές έως τέλος Νοεμβρίου του τρέχoντος έτους με εισοδηματικά κριτήρια του προηγούμενου έτους απο την τρέχουσα χρήση.

Για να ενταχθούν οι καταναλωτές στα κοινωνικά τιμολόγια πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις προηγούμενες οφειλές τους με την Υπηρεσία και να έχουν για το ακίνητο που θα πριμοδοτηθεί είτε συμφωνητικό θεωρημένο είτε παραχωρητήριο από κοινωνικό φορέα είτε συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

Το τιμολόγιο πολυτέκνων-τριτέκνων θα ισχύει για όσο διάστημα συνοικούν μαζί τα εξαρτημένα μέλη εώς 18 ετών (ημερολογιακό έτος), είτε σπουδάζουν (θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης) έως το 24ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακό έτος) και εφόρου ζωής εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67%.

Τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται και θα ανανεώνεται η ισχύς τους κάθε χρόνο με ευθύνη των καταναλωτών το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Στη μη έγκαιρη προσκόμιση των υπό ανανέωση δικαιολογητικών το ειδικό τιμολόγιο θα διακόπτεται χωρίς καμία ειδοποίηση κ η Υπηρεσία θα προχωρά σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο.

Τα παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής:
 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους κ δήλωση Ε1
 2. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (όπου απαιτείται) (πρόσφατη) και πιστοποιητικά σπουδών εφόσον απαιτούνται.
 3. Βεβαίωση πολυτεκνίας (προαιρετική κ εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι)
 4. Βεβαιώσεις σε ισχύ θεωρημένες από ΚΕΠΑ ή θεωρημένες από αρμόδια υγειονομική αρχή αν είναι εφόρου ζωής (πολ.1088/17-4-15 αρ 5 παρ 5 όπως τροπ/κε με την πολ.1132/25-6-15 αρ 1 παρ 6). Τα άτομα που έχουν βεβαίωση εφόρου ζωής δεν θα προσκομίζουν κάθε χρόνο βεβαίωση.
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 6. Τίτλος χρήσης ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο θεωρημένο σε ισχύ η αναρτημένο στο TAXIS ή Ε9 με αναγραφόμενη την παροχή ΔΕΗ σε πρόσφατη εκτύπωση τρέχουν έτους & 1 λογαριασμό ύδρευσης.
 7. Κάρτα ανεργίας (για μακροχρόνια ανέργους- άνω του 12μηνου) (όπου απαιτείται)
 8. Βιβλιάριο ανασφάλιστων από Πρόνοια σε ισχύ (όπου απαιτείται)
 9. Έντυπο ενφια για απόδειξη ύψους αξίας περιουσιακής κατάστασης
 10. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (θα δίνεται από την Υπηρεσία)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Το κοινωνικό τιμολόγιο θα χορηγείται μόνο σ’ένα υδρόμετρο που αντιστοιχεί ανά δικαιούχο, είτε ανήκει στον σύζυγο ή στην σύζυγο κ θα αφορά την κατοικία του.

 

Κριτήρια

Α) Περιουσιακά κριτήρια: Αγαμοι εως 100.000,00€ - Εγγαμοι έως 200.000,00€

Β) Εισοδηματικά κριτήρια (ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)

(εξαιρείται από τον υπολογισμό το εξωιδρυματικό επίδομα για τους παραπληγικούς με αδυναμία κίνησης-τυφλούς, άνω του 80% αναπηρία

 1. Πολύτεκνοι: έως 36.000 € οικογ.εισόδημα με προσαύξηση 3.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά τα πρώτα τέσσερα.
 2. Τρίτεκνοι: έως 30.000 € οικογ.εισόδημα
 3. Μονογονεϊκές: έως 18.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα
 4. Ανάπηροι = κ > του 80% έως 22.000€ ετήσιο οικογ.εισόδημα
 5. Ανάπηροι = κ > του 67% έως 18.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα
 6. Άποροι με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 € οικογ.εισόδημα
 7. Μακροχρόνια Άνεργοι με ετήσιο εισόδημα εως 3.000 € οικογ.εισόδημα

  Σε περίπτωση που δικαιούται ο καταναλωτής πέραν του ενός κοινωνικού τιμολογίου θα διατηρεί το πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευθύνη της Υπηρεσίας.

  1η περίπτωση: 50% έκπτωση επί της αξίας έως τα 80κμ/τρίμηνο και αφορά :

  α) πολύτεκνους, β) ανάπηρους = κ > του 80%, γ) μακροχρόνια άνεργους

  2η περίπτωση: 30% έκπτωση επί της αξίας έως τα 60κμ/τρίμηνο και αφορά:

  α) τρίτεκνους, β) ανάπηρους = κ > του 67%, γ) μονογονεϊκές οικογένειες

  3η περίπτωση: μηδενική χρέωση έως τα 60 κμ/τρίμηνο, κ αφορά απόρους

  Οι υπερβάλλουσες καταναλώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων θα τιμολογούνται με βάση την κλίμακα που ισχύει για τα λοιπά τιμολόγια. Η πάγια χρέωση ισχύει για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

  Σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα διακόπτει το ευνοϊκό τιμολόγιο και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο.

   

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ tamio@deyamyt.gr ή protokolo@deyamyt.gr